REGULAMIN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. o. IGNACEGO CIEŚLAKA W  DOBIEŻYNIE

Na podstawie art.1042 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U. z 2014r. poz. 1502 z późniejszymi zmianami), w związku z art.42.ust.1 i art.43 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014r. poz. 1202 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

 • l. Ustalam Regulamin Pracy obowiązujący w Szkole Podstawowej im. o. Ignacego Cięślaka w Dobieżynie.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • 2. 1. Regulamin pracy, zwany dalej „Regulaminem”, określa porządek i organizację w procesie pracy w Szkole Podstawowej im. o. Ignacego Cieślaka w Dobieżynie , a także prawa i obowiązki pracowników i pracodawcy.
 1. Regulamin pracy obowiązuje wszystkich pracowników, bez względu na zajmowane stanowisko i wymiar czasu pracy.
 2. Pracownik jest zobowiązany zapoznać się z postanowieniami zawartymi w Regulaminie, co potwierdza w treści umowy o pracę lub w odrębnym oświadczeniu.

 

 • 3. 1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
 • przepisach prawa pracy – oznacza to ustawę Kodeks Pracy i przepisy wydane na jej podstawie oraz ustawę o pracownikach samorządowych,
 • pracodawcy – oznacza to Dyrektora Szkoły,
 • pracowniku – oznacza to osobę zatrudnioną na podstawie powołania, mianowania lub umowy o pracę,
 • ustawie o pracownikach samorządowych – oznacza to ustawę z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

 

 

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI PRACODAWCY I PRACOWNIKA

 

 • 4. 1. Pracodawca jest zobowiązany w szczególności do:
 • zapewnienia pracownikowi pracy zgodnie z treścią aktu kreującego treść stosunku pracy (mianowanie, powołanie, umowa o pracę),
 • zaznajomienia pracownika podejmującego pracę w zakładzie pracy z zakresem jego obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonym stanowisku oraz jego podstawowymi uprawnieniami,
 • zapoznania pracownika z przepisami dotyczącymi ochrony informacji niejawnych,
 • zapoznania pracownika z regulaminem pracy i wyjaśnienia na żądanie jego treści,
 • zapoznania pracownika z treścią instrukcji dotyczących danego stanowiska pracy,
 • organizowania pracy w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy, jak również osiąganie przez pracownika, przy wykorzystaniu jego uzdolnień i kwalifikacji, wysokiej wydajności i należytej jakości pracy,
 • organizowania pracy w sposób zapewniający zmniejszenie uciążliwości pracy, zwłaszcza pracy monotonnej i pracy w ustalonym z góry tempie,
 • przeciwdziałania dyskryminacji w zatrudnieniu, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy,
 • przeciwdziałania mobbingowi,
 • stworzenia warunków do przestrzegania porządku i dyscypliny pracy,
 • zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz prowadzenia systematycznych szkoleń pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także informowania pracowników o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną pracą i ochronie przed zagrożeniami,
 • wydawania pracownikowi potrzebnych mu materiałów i urządzeń, odzieży i obuwia roboczego, sprzętu ochrony osobistej oraz zapewnienia odpowiednio zabezpieczonego miejsca na ich przechowywanie,
 • terminowego i prawidłowego wypłacania wynagrodzenia,
 • ułatwiania pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • stosowania obiektywnych i sprawiedliwych kryteriów oceny pracowników oraz wyników ich pracy według zasad określonych w odrębnym zarządzeniu pracodawcy,
 • zapewnienia świadczeń socjalnych zgodnie z obowiązującym Regulaminem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • prowadzenia dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników, a w razie rozwiązania albo wygaśnięcia stosunku pracy – do niezwłocznego wydania świadectwa pracy (nie później niż w ciągu 7 dni od dnia ustania stosunku pracy),
 • wpływania na kształtowanie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego, poszanowania godności i dóbr osobistych pracowników,
 • przyjmowania pracowników, uczniów i ich rodziców w sprawie skarg, wniosków i zażaleń.
 1. Dyrektor zapoznaje pracownika z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem przez niego pracy. Regulamin pracy znajduje się do wglądu w dokumentacji Szkoły oraz w sekretariacie Szkoły.

 

 • 5. 1. Pracownik jest zobowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie.
 1. Pracownik ma obowiązek w pełni wykorzystywać czas pracy na wykonywanie zadań wynikających ze stosunku pracy.
 2. Pracownik jest obowiązany stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy a nie są sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę.
 3. Pracownik ma w szczególności obowiązek:
 • przestrzegać ustalonego w Szkole czasu pracy i wykorzystywać go w sposób efektywny,
 • przestrzegać Regulaminu i ustalonego w Szkole  porządku oraz obowiązujących przepisów prawa,
 • przestrzegać przepisów i zasad bhp oraz przepisów przeciwpożarowych,
 • przestrzegać w Szkole zasad współżycia społecznego, okazywać koleżeński stosunek współpracownikom,
 • dbać o dobro Szkoły, chronić jej mienie i użytkować je zgodnie z przeznaczeniem,
 • zachowywać porządek na swoim stanowisku pracy,
 • zachowywać porządek i czystość we wszystkich pomieszczeniach,
 • zachowywać w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, a w szczególności: przechowywać dokumenty, pieczątki, narzędzia i materiały w miejscu do tego przeznaczonym, po zakończeniu pracy odpowiednio je zabezpieczyć,
 • zapobiegać sprzeniewierzeniom i kradzieżom majątku szkoły/przedszkola
 • wykonywać zadania sumiennie, sprawnie i bezstronnie,
 • podnosić kwalifikacje zawodowe oraz doskonalić umiejętności,
 • zapewnić uczniom/dzieciom bezpieczne i higieniczne warunki nauki,
 • sprawdzać codziennie wpisy w księdze zastępstw oraz w księdze zarządzeń,
 • przestrzegać tajemnicy zawodowej,
 • zachowywać się z godnością w miejscu pracy i poza nim (w trakcie wykonywania obowiązków służbowych).
 1. Rażącym naruszeniem przez pracownika ustalonego porządku i dyscypliny pracy jest w szczególności:
 • złe i niedbałe wykonywanie pracy, a także wykonywanie prac nie związanych z zadaniami wynikającymi ze stosunku pracy,
 • nieprzybycie do pracy, spóźnianie się do pracy lub samowolne jej opuszczenie bez usprawiedliwienia,
 • stawianie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem substancji psychoaktywnych oraz spożywanie alkoholu w miejscu pracy,
 • zakłócanie porządku i spokoju w miejscu pracy,
 • niewłaściwy stosunek do przełożonych, współpracowników oraz uczniów/dzieci i ich rodziców,
 • niewykonywanie poleceń przełożonych,
 • nieprzestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych,
 • używanie urządzeń nie związanych bezpośrednio z wykonywaniem zleconych obowiązków i czynności,
 • samowolne demontowanie części urządzeń oraz ich naprawa bez specjalnego upoważnienia,
 • nieprzestrzeganie tajemnicy służbowej,
 • palenie tytoniu na terenie obiektu, zażywanie narkotyków lub innych środków psychoaktywnych.

 

 

CZAS I DYSCYPLINA PRACY

 

 • 6. l. Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje do dyspozycji pracodawcy w siedzibie Szkoły lub w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę. W godzinach wskazanych jako czas pracy pracownik winien być gotowy do wykonywania pracy i przebywać na stanowisku pracy.
 1. Czas pracy należy wykorzystywać w pełni na pracę zawodową.

 

 • 7. l. Pracowników obowiązuje następujący czas pracy:
 • nauczyciele – 40 godzin tygodniowo (uwzględniając zajęcia dydaktyczne i wychowawczo – opiekuńcze, jak również samokształcenie i przygotowanie się do zajęć, doskonalenie zawodowe oraz inne zadania statutowe),
 • pracownicy nie będący nauczycielami – 40 godzin tygodniowo.
 1. Rozkład czasu pracy jest następujący:
 • nauczyciel do pracy w Szkole przychodzi zgodnie z obowiązującym go, ustalonym przez pracodawcę, indywidualnym rozkładem zajęć,
 • zadania dodatkowe i czas, w jakim mają być realizowane określa plan pracy Szkoły/Przedszkola i indywidualny przydział obowiązków zleconych nauczycielowi przez pracodawcę,
 • rozkłady czasu pracy pracowników nie będących nauczycielami ustalone są odrębnie i określone w ich zakresach czynności,
 1. Czas pracy pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy ustalają indywidualne umowy o pracę.
 2. Pora nocna w Szkole obejmuje czas pomiędzy 2200 a 600 dnia następnego.
 3. Pracodawca prowadzi ewidencję czasu pracy pracowników celem prawidłowego ustalenia wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą, z uwzględnieniem pracy w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, w niedzielę i święta, dni wolne od pracy wynikające z rozkładu czasu pracy w pięciodniowym tygodniu pracy – w rozliczeniu dobowym i tygodniowym, w przyjętym okresie rozliczeniowym.
 4. Pracodawca udostępnia ewidencję czasu pracy pracownikowi na jego żądanie.

 

 • 8.1. Czas pracy pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w pełnym wymiarze wynosi od poniedziałku do piątku 8 godzin na dobę oraz 40 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym.
 1. Soboty i niedziele są dniami wolnymi od pracy w 5-dniowym tygodniu pracy.
 2. Pracownikom, których dobowy wymiar czasu pracy wynosi co najmniej 6 godzin przysługuje prawo do 15 minut płatnej przerwy w pracy wliczanej do czasu pracy. O terminie wykorzystania przerwy decyduje pracodawca.
 3. Pracownicy zarządzający Szkołą w imieniu pracodawcy, tj. wyznaczony nauczyciel – kl. I-III Sylwia Bloch ; Ilona Lulkiewicz – IV-VI, w razie konieczności wykonują pracę poza normalnymi godzinami pracy, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.

 

 • 9. 1. Praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, stanowi pracę w godzinach nadliczbowych i jest dopuszczalna tylko w razie:
 • konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii,
 • szczególnych potrzeb pracodawcy.
 1. Pracownikowi, który na polecenie pracodawcy, zgodnie z załącznikiem nr 1 do regulaminu, albo na wniosek pracownika – który stanowi załącznik nr 2 do regulaminu, wykonywał pracę w dniu wolnym od pracy, w tym także w niedziele i święta, ze względu na okoliczności przewidziane w ust. 1, przysługuje w zamian dzień wolny od pracy w innym terminie – w przyjętym okresie rozliczeniowym.
 2. Przepisu ust.1 nie stosuje się do kobiet w ciąży oraz, bez ich zgody, do pracowników sprawujących pieczę nad osobami wymagającymi stałej opieki lub pracowników opiekujących się dziećmi w wieku do 8 lat.

 

 

 

OBECNOŚĆ W PRACY, USPRAWIEDLIWIANIE NIEOBECNOŚCI I SPÓŹNIEŃ

 

 • 10. 1. Pracownik nie będący nauczycielem potwierdza przybycie do Szkoły podpisem na liście obecności, znajdującej się w sekretariacie szkoły.
 1. Nauczyciele potwierdzają swoją obecność w pracy, podpisując się w dzienniku lekcyjnym/ dzienniku zajęć lub dokonując wpisu w dzienniku elektronicznym.
 2. Wyjścia w godzinach pracy, tak służbowe, jak i prywatne odnotowywane są w zeszycie wyjść znajdującym się w sekretariacie szkoły/przedszkola.

 

 • 11. Opuszczenie pracy lub spóźnienie do pracy powinno być usprawiedliwione ważnymi przyczynami.

 

 • 12. 1. Pracownik powinien uprzedzić pracodawcę o przyczynie i przewidywanym okresie nieobecności w pracy, jeżeli przyczyna tej nieobecności jest z góry wiadoma lub możliwa do przewidzenia.
 1. W razie niestawienia się do pracy, poza przypadkami o których mowa w ust. 1, pracownik jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić pracodawcę o przyczynie nieobecności i przewidzianym czasie jej trwania, nie później jednak niż w drugim dniu nieobecności w pracy. Zawiadomienie może nastąpić osobiście, telefonicznie, faxem, pocztą elektroniczną, przez inne osoby lub pocztą. W tym ostatnim przypadku za datę zawiadomienia uważa się datę stempla pocztowego.
 2. Pracownik ma obowiązek usprawiedliwić nieobecność w pracy lub spóźnienie do pracy, przedstawiając pracodawcy odpowiednie zaświadczenia lub oświadczenia.
 3. Zaświadczeniami, o których mowa w ust.3 są:
 • zaświadczenia lekarskie o czasowej niezdolności do pracy, wystawione zgodnie z odrębnymi przepisami,
 • decyzja właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego, wydana zgodnie z przepisami o zwalczaniu chorób zakaźnych – w razie odosobnienia pracownika z przyczyn przewidzianych tymi przepisami,
 • oświadczenie pracownika – w razie zaistnienia okoliczności uzasadniających konieczność sprawowania przez pracownika osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8 z powodu nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, do której dziecko uczęszcza,
 • imienne wezwanie pracownika do osobistego stawienia się, wystosowane przez organ właściwy w sprawach powszechnego obowiązku obrony, organ administracji rządowej lub samorządu terytorialnego, sąd, prokuraturę, policje lub organ prowadzący postępowanie w sprawach o wykroczenia – w charakterze strony lub świadka w postępowaniu prowadzonym przed tymi organami, zawierające adnotacje potwierdzająca stawienie się pracownika na to wezwanie,
 • oświadczenie pracownika potwierdzające odbycie podróży służbowej w godzinach nocnych, zakończonej w takim czasie, że do rozpoczęcia pracy nie upłynęło 8 godzin, w warunkach uniemożliwiających odpoczynek nocny,
 • zaświadczenie stacji krwiodawstwa o oddaniu krwi,
 • zakłócenia w funkcjonowaniu komunikacji.
 1. W razie spóźnienia się do pracy, pracownik obowiązany jest niezwłocznie powiadomić pracodawcę o przyczynie spóźnienia. Pracodawca podejmuje decyzję w sprawie usprawiedliwienia spóźnienia do pracy.

 

 • 13. l. Czas pracy winien być w pełni wykorzystany na pracę zawodową.
 1. Załatwianie spraw prywatnych, społecznych itp. powinno odbywać się poza godzinami pracy.
 2. Pracownik może załatwiać w godzinach pracy sprawy, o który mowa w ust. 2, jeżeli otrzymał zgodę pracodawcy. Zwolnienia można udzielić, gdy zachodzi nieunikniona i należycie uzasadniona potrzeba takiego zwolnienia.
 3. Za czas zwolnienia od pracy, o którym mowa w ust. 3, pracownikowi przysługuje wynagrodzenie tylko wtedy, gdy odpracował czas zwolnienia. Odpracowanie to nie jest pracą w godzinach nadliczbowych.
 4. Pracownik może opuścić stanowisko pracy i teren Szkoły, po uprzednim uzgodnieniu tego faktu z pracodawcą.

 

 • 14. l. Dyrektor Szkoły prowadzi ewidencję czasu pracy każdego pracownika.
 1. Karta ewidencji obejmuje: pracę w niedzielę i święta, w inne dni wolne od pracy, w godzinach nadliczbowych, a także dyżury, urlopy, zwolnienia od pracy, inne usprawiedliwione i nie usprawiedliwione nieobecności w pracy.
 2. Pracownik ma prawo wglądu do ewidencji pracy.

 

 

 

ZWOLNIENIE OD PRACY

 

 • 15. 1. Pracodawca jest obowiązany zwolnić pracownika od pracy, jeżeli obowiązek taki wynika z Kodeksu Pracy, z przepisów wykonawczych do Kodeksu Pracy albo z innych przepisów prawa.
 1. Pracodawca, między innymi, jest obowiązany zwolnić od pracy pracownika:
 • wezwanego do osobistego stawienia się przed organem właściwym w zakresie powszechnego obowiązku obrony na czas niezbędny w celu załatwienia sprawy będącej przedmiotem wezwania,
 • na czas niezbędny do stawienia się na wezwanie organu administracji rządowej lub samorządu terytorialnego, sadu, prokuratury, policji albo organu prowadzącego postępowanie w sprawach o wykroczenia,
 • wezwanego w celu wykonania czynności biegłego w postępowaniu administracyjnym, karnym przygotowawczym, sądowym lub przed organem ds. wykroczeń (łączny wymiar zwolnień z tego tytułu nie może przekraczać 6 dni w ciągu roku kalendarzowego),
 • na czas niezbędny do wzięcia udziału w posiedzeniu komisji pojednawczej w charakterze członka tej komisji, dotyczy to także pracownika będącego strona lub świadkiem w postępowaniu pojednawczym,
 • na czas niezbędny do przeprowadzenia obowiązkowych badań lekarskich i szczepień ochronnych przewidzianych przepisami o zwalczaniu chorób zakaźnych, o zwalczaniu gruźlicy oraz zwalczaniu chorób wenerycznych,
 • będącego członkiem ochotniczej straży pożarnej na czas niezbędny do uczestniczenia w działaniach ratowniczych i do wypoczynku koniecznego po ich zakończeniu, a także na szkolenie pożarnicze (w wymiarze nie przekraczającym łącznie 6 dni w ciągu roku kalendarzowego),
 • będącego krwiodawcą na czas oznaczony przez stacje krwiodawstwa w celu oddania krwi.
 1. Pracodawca jest również obowiązany zwolnić od pracy pracownika będącego krwiodawcą na czas niezbędny do przeprowadzenia zaleconych przez stacje krwiodawstwa okresowych badań lekarskich, jeżeli nie mogą one być wykonane w czasie wolnym od pracy.

 

 • 16. Pracownikowi przysługuje zwolnienie od pracy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, w razie:
 • ślubu pracownika – przez 2 dni,
 • urodzenia się dziecka pracownika – przez 2 dni,
 • ślubu dziecka – przez 1 dzień,
 • zgonu i pogrzebu małżonka, dziecka, ojca lub matki, ojczyma, macochy – przez 2 dni,
 • zgonu i pogrzebu siostry lub brata, teściowej lub teścia, babki lub dziadka albo innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką – przez 1 dzień.

 

 

 

ZASADY UDZIELANIA URLOPÓW

 

 • 17.1. Pracownik ma prawo do corocznego, płatnego, nieprzerwanego urlopu wypoczynkowego. Wymiar i zasady przyznawania urlopów wypoczynkowych określa Kodeks Pracy i Karta Nauczyciela.
 1. Pracownik może rozpocząć urlop wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody pracodawcy.
 2. Pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu.
 3. Na wniosek pracownika urlop wypoczynkowy może być udzielony w częściach. Przynajmniej jedna część urlopu powinna obejmować nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych.
 4. Pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym nie więcej niż 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym. Pracownik zgłasza żądanie udzielenia urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu.
 5. Pracownik, który zgłosił zamiar wykorzystania urlopu, o którym mowa w ust. 5, w dniu jego rozpoczęcia zobowiązany jest powiadomić o tym pracodawcę telefonicznie, a następnie – niezwłocznie po powrocie do pracy potwierdzić jego wykorzystanie w formie pisemnej informacji.

 

 • 18. 1. Pracownik powinien wykorzystać urlop wypoczynkowy zgodnie z planem urlopów.
 1. Plan urlopów sporządza pracodawca do dnia 30 stycznia każdego roku kalendarzowego, biorąc pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy szkoły.
 2. Pracodawca podaje plan urlopów do wiadomości pracowników do 30 kwietnia danego roku kalendarzowego.

 

 • 19. 1. Termin urlopu może zostać przesunięty na wniosek pracownika, umotywowany ważnymi przyczynami, jak również z powodu szczególnych potrzeb Szkoły.
 1. W wyjątkowych okolicznościach, które nie były znane w chwili rozpoczynania urlopu, pracodawca może odwołać pracownika z urlopu.

 

 • 20. Pracownik ma prawo, w przypadkach określonych przepisami prawa, do okolicznościowych zwolnień od pracy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

 

 • 21. l. Pracownikowi, na jego pisemny wniosek, może być udzielony urlop bezpłatny, jeżeli nie spowoduje to zakłócenia normalnego toku pracy. Okresu urlopu bezpłatnego nie wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.
 1. Zasady udzielania urlopu bezpłatnego nauczycielom określa art. 69 ustawy Karta Nauczyciela.

 

 • 22. Nie wykorzystany urlop wypoczynkowy za dany rok kalendarzowy należy wykorzystać najpóźniej do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego.

 

 

PORZĄDEK I BEZPIECZEŃSTWO PRACY

 

 • 23. 1. Pracodawca zapewnia pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 1. Pracodawca przeszkala każdego przyjmowanego pracownika w zakresie ogólnych zasad i przepisów bhp na stanowisku, na którym został zatrudniony, a pracownik składa pisemne oświadczenie w tej sprawie, które dołącza się do jego akt osobowych.

 

 • 24. 1. Przed dopuszczeniem do pracy pracownik jest kierowany przez pracodawcę na wstępne badania lekarskie.
 1. Badaniom wstępnym nie podlegają jednak osoby przyjmowane ponownie do pracy u pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy, na podstawie kolejnej umowy o prace zawartej bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę z pracodawcą.
 2. W czasie zatrudnienia pracownik podlega badaniom okresowym i kontrolnym, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Badania są przeprowadzane na koszt pracodawcy.

 

 • 25. 1. W celu zapewnienia kontroli obecności oraz punktualnego rozpoczęcia pracy, pracownik nie będący nauczycielem ma obowiązek potwierdzenia przybycia do pracy i obecności w pracy poprzez złożenie własnoręcznego podpisu na liście obecności.
 1. Pracownik powinien przebywać na swoim stanowisku pracy. Nie jest dozwolone niczym nieuzasadnione opuszczanie stanowiska. Jeśli pracownik z ważnych przyczyn musi opuścić teren zakładu pracy w czasie pracy, godzinę wyjścia i powrotu powinien zgłosić pracodawcy.
 2. Przebywanie pracownika na terenie zakładu poza godzinami pracy dozwolone jest tylko po wyrażeniu na to zgody przez pracodawcę.
 3. Zabronione jest wykonywanie na terenie zakładu pracy przez pracownika jakichkolwiek prac na rachunek prywatny bez uprzedniej zgody pracodawcy. Zakaz dotyczy także pracy wykonywanej poza godzinami pracy.
 4. Używanie telefonów służbowych dla celów prywatnych dozwolone jest wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej zgody przełożonego. Koszty prywatnych połączeń telefonicznych powinny zostać pokryte przez pracownika.

 

 • 26. 1. Pracownik jest obowiązany zawiadomić swojego przełożonego o wszelkich przeszkodach w procesie pracy.
 1. Po zakończeniu pracy pracownik jest obowiązany zabezpieczyć pomieszczenie służbowe, zgodnie z przepisami w zakresie ochrony tajemnicy niejawnej oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego, a klucz zostawić w wyznaczonym miejscu.

 

 • 27. W godzinach pozasłużbowych, w dni wolne od pracy, pracownicy mogą przebywać na terenie Szkoły wyłącznie za zgodą pracodawcy.

 

 • 28. 1. W przypadku, gdy pracownik uległ wypadkowi w czasie wykonywania obowiązków służbowych – a jego stan na to pozwala- winien niezwłocznie zawiadomić o tym pracodawcę.
 1. Każdy pracownik, który zauważył wypadek, winien niezwłocznie zawiadomić o tym pracodawcę.

 

 • 29. Pracodawca i pracownicy zobowiązani są do ścisłego przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów o ochronie przeciwpożarowej.

 

 • 30. Pracodawca jest obowiązany w szczególności:
 • organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
 • kierować pracowników na profilaktyczne badania lekarskie,
 • wydać pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku obsługi przed rozpoczęciem pracy odzież i obuwie robocze, a także środki ochrony indywidualnej, zgodnie z załącznikiem nr 3 do regulaminu,
 • wskazać pracownikowi odpowiednio miejsce na przechowywanie odzieży i obuwia roboczego, własnego ubrania wierzchniego oraz przydzielonych mu narzędzi pracy.

 

 • 31. 1. Przed dopuszczeniem do pracy pracownik powinien być przeszkolony w zakresie znajomości przepisów bhp, ochrony przeciwpożarowej, dotyczących zagrożeń zawodowych oraz poinformowany o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą.

 

 1. Obowiązek informowania pracownika o ryzyku zawodowym dotyczy każdego pracownika, niezależnie od rodzaju zajmowanego stanowiska.
 2. Informacja o rodzajach czynników szkodliwych dla zdrowia pracownika oraz o innych uciążliwościach i niebezpieczeństwach występujących w środowisku pracy powinna być przekazana pracownikowi zarówno w chwili podejmowania pracy, jak i w każdym przypadku zmian w ryzyku zawodowym.
 3. Informację o zagrożeniach należy przekazać każdemu pracownikowi, który podpisem kwituje potwierdzenie zapoznania się z ryzykiem zawodowym.
 4. Za przeprowadzenie instruktażu wstępnego i stanowiskowego pracownika odpowiada pracodawca.
 5. Pracodawca zapewnia prowadzenie okresowych szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 6. Wykazy osób podlegających szkoleniu podstawowemu oraz okresowemu pracodawca ustala odrębnie.

 

 • 32. Przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy jest podstawowym obowiązkiem pracownika. W szczególności pracownik jest obowiązany:
 • znać przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, brać udział w szkoleniu i instruktażu z tego zakresu oraz poddawać się wymaganym egzaminom sprawdzającym,
 • wykonywać prace w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować się do wydawanych w tym zakresie poleceń i wskazówek pracodawcy,
 • dbać o należyty stan urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz o ład i porządek w miejscu pracy,
 • używać przydzielonych środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, zgodnie z ich przeznaczeniem,
 • poddawać się badaniom lekarskim wstępnym, okresowym i kontrolnym i stosować się do wskazań lekarskich,
 • niezwłocznie zawiadomić pracodawcę o zauważonym wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzec współpracowników, a także inne osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia, o grożącym im niebezpieczeństwie,
 • współdziałać z pracodawcą w wypełnianiu obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

 • 33. 1.Pracownikom przydzielana jest odzież i obuwie robocze do stałego indywidualnego użytkowania zgodnie z tabelą norm określoną w załączniku nr 3 do regulaminu; są one wpisywane do kartoteki wyposażenia indywidualnego pracownika.
 1. Pracownicy otrzymują przysługującą im odzież i obuwie robocze z dniem przystąpienia do pracy.
 2. Obowiązkiem pracownika jest utrzymywanie w należytym stanie przydzielonych mu środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, a także użytkowanie ich zgodnie z przeznaczeniem w miejscu pracy.

 

 • 34.1. Pracownikom zatrudnionym w szkole na stanowisku z monitorem ekranowym pracodawca zapewnia okulary korygujące wzrok, zgodnie z zaleceniem lekarza, lub na wniosek pracownika ponosi koszty zapewnienia pracownikowi okularów.
 1. W przypadku wniosku pracownika o dofinansowanie kosztów zakupu okularów korekcyjnych, pracodawca ponosi pełne koszty robocizny i szkieł o parametrach oznaczonych przez lekarza oraz zwraca pracownikowi koszty zakupu opraw w kwocie nie przekraczającej 200 zł.

 

 • 35.1. W razie rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracownik jest zobowiązany zwrócić pracodawcy przydzielone mu przedmioty.
 1. W razie utraty, zniszczenia lub przedwczesnego zużycia przydzielonych pracownikowi przedmiotów wskazanych w § 33 – po sporządzeniu protokołu zniszczenia – pracodawca obowiązany jest wydać pracownikowi inne przedmioty zgodnie z Tabelą norm stanowiącą załącznik nr 3 do regulaminu.
 2. Jeśli utrata, zniszczenie czy przedwczesne zużycie nastąpiło z winy pracownika, jest on zobowiązany uiścić kwotę równą nie zamortyzowanej części wartości tych przedmiotów.
 3. Protokół sporządza referent ds. kadr lub inny wyznaczony pracownik, natomiast akceptuje go pracodawca.

 

 • 36. Sprawy wydania pracownikom odzieży roboczej i obuwia roboczego, a także środków ochrony indywidualnej, bieżącego prowadzenia kartotek osobistego wyposażenia pracowników prowadzi referent ds. kadr/sekretarz szkoły.

 

 • 37. Nie wolno przydzielać pracownikom odzieży i obuwia roboczego nie spełniających wymagań określonych w Polskich Normach.

 

 • 38. 1. Pracodawca ma prawo wydawać zarządzenia wewnętrzne w zakresie organizacji pracy i porządku w procesie pracy, a pracownicy są obowiązani wykonywać te zarządzenia.
 1. Pracodawca ma prawo wydawać decyzje i polecenia pracownikom bezpośrednio, a pracownicy są obowiązani wykonywać te decyzje i polecenia.

 

 • 39. W celu zapewnienia pracownikom w pełni bezpiecznych i higienicznych warunków pracy pracodawca zobowiązuje się przestrzegać w szczególności postanowień:
 • rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r, w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. Nr 148, poz. 973),
 • rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zmianami),
 • rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia14 marca 2000 r, w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 26, poz. 313 ze zmianami).

 

Procedury związane z podejrzeniem nadużywania alkoholu, narkotyków,

leków psychotropowych lub innych substancji o działaniu odurzającym.

 

 • 40. 1. Każdy pracownik zobowiązany jest do przestrzegania obowiązku trzeźwości. Obowiązek sprawowania bieżącego nadzoru nad przestrzeganiem przez podległych pracowników obowiązku trzeźwości ciąży na pracodawcy.
 1. Realizacja ww. obowiązku polega na nie dopuszczaniu do pracy osób, których stan lub zachowanie wskazuje na spożywanie alkoholu, albo jeżeli uzasadniają to inne okoliczności – na surowym reagowaniu na przypadki spożywania alkoholu w czasie pracy lub w miejscu pracy.
 2. Każdy pracownik jest zobowiązany do bezzwłocznego zgłaszania pracodawcy faktu podejrzenia spożycia przez pracownika alkoholu w czasie pracy.
 3. Zabrania się wstępu na teren szkoły pracownikom po spożyciu alkoholu, zarówno w celu świadczenia pracy, jak i w okresie przebywania na urlopie lub innej usprawiedliwionej nieobecności, zwalniającej od obowiązku świadczenia pracy.
 4. W przypadku konieczności załatwienia pilnych spraw pracownik winien telefonicznie lub za pośrednictwem osób trzecich komunikować się z pracodawcą lub inną osobą, która jest władna do załatwienia sprawy.
 5. Kontroli trzeźwości dokonuje wyznaczony pracownik w obecności pracodawcy.
 6. Badania stanu trzeźwości dokonuje się odpowiednim atestowanym przyrządem przez pomiar wydychanego powietrza.
 7. Pracownik ma prawo zażądać pobrania krwi w celu określenia swojego stanu trzeźwości.
 8. Koszty badań stanu trzeźwości ponosi pracodawca. W przypadku, gdy stwierdzono u pracownika stan po użyciu alkoholu, obowiązek poniesienia kosztów badań ciąży na pracowniku.
 9. Stan nietrzeźwości, spowodowany nadmiernym spożyciem leków lub innych paraleków sporządzonych na bazie alkoholu etylowego, będzie uważany za naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych.
 10. W razie, gdy pracownik nie wyrazi zgody na przeprowadzenie kontroli jego trzeźwości, przeprowadzenie takiej kontroli zleca się organom policji.

 

 • 41. 1. Osoba prowadząca kontrolę trzeźwości sporządza protokół, który powinien zawierać:
 • dane osoby zgłaszającej naruszenie obowiązku trzeźwości lub informację ogólną o zgłoszeniu,
 • określenie czasu i miejsca przyjęcia zgłoszenia,
 • dane osobowe pracownika podejrzanego o naruszenie obowiązku trzeźwości oraz opis sposobu i okoliczności naruszenia tego obowiązku,
 • krótki opis podejmowanych w trakcie postępowania czynności,
 • wskazanie dowodów, np. świadków, datę sporządzenia protokołu, czas prowadzenia postępowania,
 • czytelne podpisy osoby sporządzającej protokół i osób podejrzanych o naruszenie obowiązku trzeźwości,
 • załączone dowody, w tym protokoły przesłuchań świadków, wyniki badań na zawartość alkoholu oraz wnioski lub decyzje dyscyplinarne.

2.Protokół przekazuje się pracodawcy, który przygotowuje propozycję decyzji personalnych.

 

 • 42.1. Używanie, obecność w organizmie, sprzedaż, rozprowadzanie lub posiadanie narkotyków przez pracowników podczas pracy, w trakcie przebywania na terenie zakładu pracy lub w miejscu pracy jest zabronione i stanowi ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracownika.

2.Zakaz nie dotyczy lekarstw i innych medykamentów zaordynowanych przez lekarza na receptę, o ile ich używanie nie przekracza uzasadnionych lub określonych norm.

3.Pracownicy przyjmujący leki lub inne medykamenty przepisane przez lekarza odpowiedzialni są za znajomość działań ubocznych ww. środków, ich wpływu na reakcje organizmu, możliwość podejmowania decyzji, wypełniania obowiązków i, o ile to możliwe, pracownicy tacy powinni poinformować o tym swego przełożonego przed rozpoczęciem pracy.

 1. Narkotyki i inne substancje odurzające ujawnione na terenie zakładu pracy zostaną przedstawione odpowiednim władzom celem podjęcia stosownych czynności.

 

 

KARY ZA NARUSZENIE PORZĄDKU,

DYSCYPLINY PRACY I OBOWIĄZKÓW PRACOWNICZYCH

 

 • 43.Naruszeniem obowiązków pracowniczych, ustalonego porządku i dyscypliny pracy jest w szczególności:
 • złe, niedbałe i opieszałe wykonywanie powierzonych obowiązków,
 • nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów prawa, terminów załatwiania spraw,
 • nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy, spóźnianie się do pracy lub opuszczanie miejsca pracy bez usprawiedliwienia i zgody pracodawcy,
 • przybycie i podjęcie pracy w stanie nietrzeźwym lub spożywanie alkoholu w czasie pracy,
 • stawienie się do pracy po zażyciu narkotyków, zażywanie narkotyków na terenie szkoły oraz wnoszenie narkotyków na teren Szkoły,
 • wykorzystywanie czasu pracy na wykonywanie zadań nie wynikających ze stosunku pracy,
 • zakłócenie spokoju i porządku w Szkole,
 • kradzież, umyślne uszkodzenie mienia Szkoły,
 • odmowa lub niewykonywanie służbowych poleceń pracodawcy,
 • niewłaściwy stosunek do pracodawcy i współpracowników, podwładnych, uczniów i rodziców,
 • nieprzestrzeganie przepisów BHP i p.poż.,
 • naruszenie przepisów dotyczących informacji niejawnych,
 • nie informowanie o zaistniałych niebezpiecznych warunkach pracy lub wypadku albo niestosowanie się do zasad bezpiecznej pracy i zasad bhp,
 • działania dezorganizujące i utrudniające pracownikom wykonywanie ich obowiązków,

 

 • 44. 1. Za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych lub higieniczno-sanitarnych pracodawca może stosować:
 • karę upomnienia,
 • karę nagany,

2.Za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub przepisów przeciwpożarowych, opuszczanie pracy bez usprawiedliwienia, stawianie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy pracodawca może również zastosować karę pieniężną.

3.Kara pieniężna za jedno wykroczenie, jak i za każdy dzień nieusprawiedliwionej nieobecności, nie może być wyższa niż jednodniowe wynagrodzenie pracownika, a kary pieniężne łącznie nie mogą przewyższać dziesiątej części wynagrodzenia, przypadającego pracownikowi do wypłaty.

4.Wpływy z kar pieniężnych przeznacza się na poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.

5.Kara nie może być zastosowana po upływie 2 tygodni od powzięcia wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego i po upływie 3 miesięcy od dopuszczenia się naruszenia.

6.Kara może być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu pracownika, z czego należy sporządzić stosowną notatkę.

7.Jeżeli z powodu nieobecności w zakładzie pracy pracownik nie może być wysłuchany, bieg przewidzianego dwutygodniowego terminu nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu do dnia stawienia się pracownika do pracy. O zastosowanej karze pracodawca zawiadamia pracownika na piśmie, wskazując rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych i datę dopuszczenia się przez pracownika tego naruszenia oraz informując o prawie zgłoszenia sprzeciwu i terminie jego wniesienia. Odpis zawiadomienia składa się do akt osobowych pracownika.

8.Przy stosowaniu kary bierze się pod uwagę w szczególności rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych, stopień winy pracownika i jego dotychczasowy stosunek do pracy.

9.Jeżeli zastosowanie kary nastąpiło z naruszeniem przepisów prawa, pracownik może w ciągu 7 dni od dnia zawiadomienia go o ukaraniu wnieść sprzeciw. O uwzględnieniu lub odrzuceniu sprzeciwu decyduje pracodawca. Nieodrzucenie sprzeciwu w ciągu 14 dni od dnia jego wniesienia jest równoznaczne z uwzględnieniem sprzeciwu.

10.Pracownik, który wniósł sprzeciw, może w ciągu 14 dni od dnia zawiadomienia o odrzuceniu tego sprzeciwu wystąpić do sądu pracy o uchylenie zastosowanej wobec niego kary.

 1. W razie uwzględnienia sprzeciwu wobec zastosowanej kary pieniężnej lub uchylenia ­tej kary przez sąd pracy pracodawca jest obowiązany zwrócić pracownikowi równowartość kwoty tej kary.

12.Nałożenie kary porządkowej może być przesłanką nie przyznania nagrody.

13.Po roku nie nagannej pracy karę uważa się za niebyłą, a odpis zawiadomienia o ukaraniu usuwa się z akt osobowych pracownika.

14.Mając na uwadze osiągnięcia w pracy i nienaganne zachowanie pracownika po ukaraniu pracodawca może uznać karę za niebyłą przed upływem roku.

 

 

ZASADY WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW.

 

 • 45. 1.Wypłata wynagrodzenia dla nauczycieli odbywa się w dniu 1 każdego miesiąca i przekazywana jest na rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy (ROR). Jeżeli dzień wypłaty przypada w niedzielę, święta lub dzień wolny od pracy wypłaty dokonuje się w dniu następnym.

2.Wypłata za godziny ponadwymiarowe nauczycieli odbywa się w ostatnim dniu każdego miesiąca.

3.Pracownikowi samorządowemu przysługuje wynagrodzenie stosownie do zajmowanego stanowiska oraz posiadanych kwalifikacji zawodowych.

4.Pracownicy samorządowi otrzymują wynagrodzenie płatne z dołu w ostatnim dniu każdego miesiąca.

 1. W przypadku jeżeli dzień wypłaty wynagrodzenia, ustalony w ust.4 przypada w dzień wolny od pracy, wynagrodzenie wypłacane jest w najbliższy, poprzedzający dzień roboczy.
 2. Pozostały zakres spraw dotyczących szczegółów wynagradzania i wypłacania świadczeń pracownikom samorządowym reguluje ustawa o pracownikach samorządowych oraz regulamin wynagradzania.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

 

 • 46. 1. Nagrody i wyróżnienia przyznaje pracodawca uwzględniając:
 • osobisty udział pracownika w osiągnięciach Szkoły,
 • nienaganne i rzetelne wywiązywanie się z obowiązków,
 • przestrzeganie dyscypliny pracy,
 • branie udziału w życiu szkoły,
 • wykonywanie prac przekraczających obowiązkowy zakres czynności pracownika.
 1. Szczegółowe zasady przyznawania nagród zawarte są w odrębnej dokumentacji szkoły.

 

OCHRONA PRACY KOBIET

 

 • 47.1.Nie wolno zatrudniać kobiet przy pracach określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 1996 r. (Dz. U. Nr 114, poz. 545 z późno zm.).

2.Kobietom w ciąży i w okresie karmienia zabrania się w szczególności:

 • wykonywać pracę w pozycji stojącej łącznie ponad 3 godziny w czasie dnia pracy,
 • pracować przy obsłudze monitorów ekranowych – powyżej 4 godzin na dobę, wykonywać prace w pozycji wymuszonej.

 

 • 48. Kobiety w ciąży i opiekującej się dzieckiem do lat 4 nie wolno bez jej zgody zatrudniać w godzinach nadliczbowych oraz delegować poza stałe miejsce pracy.

 

 • 49. 1. Dyrektor ma obowiązek przenieść kobietę w ciąży do innej pracy, jeżeli:
 • jest zatrudniona przy pracy wzbronionej kobietom w ciąży,
 • przedłoży orzeczenie lekarskie, że ze względu na ciążę nie powinna wykonywać dotychczasowej pracy.
 1. Jeżeli przeniesienie do innej pracy pociąga za sobą obniżenie wynagrodzenia, pracownicy wypłaca się dodatek wyrównawczy.

 

 • 50. 1. Pracownica, która karmi dziecko piersią, jeśli fakt ten został stwierdzony świadectwem lekarskim, ma prawo do dwóch półgodzinnych przerw w pracy, wliczanych do czasu pracy. Pracownica, która karmi więcej niż jedno dziecko, ma prawo do dwóch przerw po 45 min. każda.
 1. Przerwa na karmienie nie przysługuje pracownicy, która jest zatrudniona na czas krótszy niż 4 godziny dziennie. Jeżeli czas pracy pracownicy nie przekracza 6 godzin dziennie, przysługuje jej jedna przerwa na karmienie.
 2. W przypadku kobiet – nauczycieli w razie, gdy czas pracy wynosi ponad 4 godziny ciągłej pracy dziennie, przysługuje jej prawo korzystania z jednej godziny przerwy na karmienie piersią wliczanej do czasu pracy.

 

 

PRZEPISY PORZĄDKOWE

 

 • 51. 1. Dyrektor Szkoły przyjmuje interesantów w godzinach pracy Szkoły.
 1. Sekretariat szkoły czynny jest dla pracowników, uczniów i interesantów codziennie w godzinach .(np. od 8.00 do 14.00)
 2. W przypadku nieobecności Dyrektora Szkoły zastępuje go kl. I-III Sylwia Bloch, kl. IV-VI Ilona Lulkiewicz lub upoważniony pracownik Szkoły.

 

 • 52. 1.Zawieszanie zajęć szkolnych lub oderwanie uczniów od zajęć szkolnych może nastąpić jedynie w przypadkach określonych w odrębnych przepisach na podstawie decyzji wydanej przez Dyrektora Szkoły.
 1. Obecność pracownika w obiekcie szkolnym poza czasem jego pracy nie może zakłócać procesu dydaktyczno – wychowawczego. Zabrania się przebywania podczas zajęć w pomieszczeniach dydaktycznych pracownikom nie związanym z procesem dydaktyczno ­wychowawczym (z wyjątkiem osób hospitujących, obserwatorów).
 2. Pracownikom nie wolno przyprowadzać do obiektu szkolnego swoich dzieci w celu sprawowania nad nimi opieki rodzicielskiej podczas wykonywania pracy.
 3. Pracownik ma prawo wynosić poza teren Szkoły przedmioty stanowiące własność pracodawcy, tylko na podstawie pisemnego upoważnienia wystawionego przez przełożonego.

 

 • 53. Pracownik – najpóźniej z dniem rozwiązaniem stosunku pracy ze Szkołą – ma obowiązek rozliczyć się ze swoich zobowiązań, a w szczególności z przedmiotów i urządzeń, które pobrał w związku z wykonywaną pracą.

 

 

INNE POSTANOWIENIA

 

 • 54. 1.Zabronione jest wykorzystywanie poczty elektronicznej i internetu w Szkole do celów prywatnych.
 1. Pracownikowi nie wolno instalować na komputerach będących własnością pracodawcy prywatnego oprogramowania.

3.Pracodawca zastrzega sobie prawo kontroli przestrzegania przez pracowników postanowień ust. 1 i 2.

 

 • 55. 1. Po zakończeniu pracy wszelkie dokumenty, pieczęcie, druki, nośniki informacji należy zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych.
 1. Szczegółowe zasady ochrony danych osobowych i ochrony informacji niejawnych w Szkole określają odrębne zarządzenia pracodawcy.

 

 • 56. Pracownik nie powinien używać słów wulgarnych, niegrzecznych ani niestosownych w stosunku do przełożonych, współpracowników, podwładnych oraz osób trzecich.

 

 • 57. Pracownik nie powinien na stanowisku pracy:
 • zajmować się żadnymi czynnościami niezwiązanymi z pracą,
 • spożywać posiłków,
 • palić tytoniu (obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu na terenie Szkoły).

 

 • 58. Pracownik nie powinien:
 • przyjmować na adres zakładu pracy prywatnej korespondencji,
 • wykorzystywać wewnętrznego obiegu poczty do nadawania prywatnej korespondencji,
 • wykorzystywać urządzeń łączności w zakładzie pracy, jak telefon i faks, do celów prywatnych.

 

 • 59. Pracownicy mogą angażować się w działalność polityczną i społeczną pod warunkiem, że:
 • czynią to, jako osoby prywatne, a nie przedstawiciele Szkoły/Przedszkola,
 • działalność ta nie odbywa się kosztem czasu pracy i nie pociąga za sobą korzystania z urządzeń i wyposażenia pracodawcy.

 

PRZEPISY KOŃCOWE

 

 • 60.1. Regulamin pracy został ustalony na czas nieoznaczony i może być zmieniony przez Dyrektora Szkoły/Przedszkola po uzgodnieniu z zakładową organizacją związkową.
 1. Regulaminy obowiązujące w Szkole, a także inne przepisy związane ze stosunkiem pracy są do wglądu w sekretariacie i …..(np. w bibliotece szkolnej).
 2. Każdy nowo przyjęty pracownik przed przystąpieniem do pracy potwierdza pisemnie przyjęcie postanowień Regulaminu do wiadomości i przestrzegania.

 

 • 61. Traci moc Zarządzenie Dyrektora Szkoły nr 5/2009 z dnia 15 czerwca 2009 w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy w Szkole Podstawowej im. o. Ignacego Cieślaka w Dobieżynie.

 

 • 62. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podania go do wiadomości pracownikom tj. z dniem 29 września 2016 r.