Struktura programu:

 1. WSTĘP
 2. Podstawy prawne programu
 3. Opis funkcjonowania szkoły
 4. Charakterystyka środowiska szkolnego
 5. Podmioty wspierające
 6. Założenia wychowawczo – profilaktyczne programu
 7. Podstawy teoretyczne programu
 8. Wyniki diagnozy potrzeb i problemów, w tym czynników chroniących i czynników ryzyka
 9. Ustalone priorytety do realizacji
 10. PODSTAWY AKSJOLOGICZNE PROGRAMU
 11. Wizja szkoły
 12. Sylwetka absolwenta

III. CEL  NADRZĘDNY  I  CELE  OGÓLNE  PROGRAMU

 1. CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU
 2. PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH  I  PROFILAKTYCZNYCH
 3. MONITORING I EWALUACJA  PROGRAMU

 

 1. WSTĘP

Szkoła Podstawowa im. o. Ignacego Cieślaka w Dobieżynie dąży do zapewnienia każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju przy współudziale rodziców, nauczycieli i instytucji działających na rzecz rodziny i dzieci.

Człowiek swoją wędrówkę przez życie rozpoczyna od domu rodzinnego. W tym najważniejszym dla każdego z nas środowisku, kształtują się fundamenty naszego człowieczeństwa.

Wyrusza w drogę, która ma go doprowadzić do wybranego celu. Ten wspaniały proces dążenia do osiągnięcia celu życia nazywa się wychowaniem.

Podstawowym i naturalnym środowiskiem społecznym i wychowawczym życia dzieci i młodzieży jest rodzina. To właśnie rodzice posiadają pierwotne i największe prawa wychowawcze w stosunku do swoich dzieci. To oni powinni zapewnić dziecku poczucie bezpieczeństwa, miłości, troski oraz równowagi emocjonalnej. To dom rodzinny powinien umiejętnie wprowadzać dziecko w życie społeczne, w świat kultury, wartości moralnych.

Rolą szkoły jest ich wspieranie w dziedzinie wychowania. Stąd też wynikają dwie ważne konsekwencje.

Po pierwsze- szkoła nie ponosi wyłącznej i całkowitej odpowiedzialności za wszystkie możliwe zadania wychowawcze.

Po drugie- kierunek działalności wychowawczej nie może być sprzeczny z wolą rodziców.

Wychowanie w szkole nie jest ani sprawą odrębną, ani dodatkową, ani też priorytetową- stanowi integralną część działalności każdego nauczyciela.

Wynika z tego, że obowiązkiem wszystkich nauczycieli jest wspomaganie w każdej działalności edukacyjnej wszechstronnego rozwoju osobowego ucznia, a więc rozwijanie w nim również dociekliwości poznawczej, ukierunkowanej na poszukiwanie prawdy, dobra         i piękna w świecie.

Ważne jest, aby w swojej życiowej wędrówce do wybranych celów, młodzi ludzie kierowali się takimi wartościami jak dobro, rzetelna praca, uczciwość.

Chcemy poznać potrzeby, zainteresowania i problemy uczniów naszej szkoły, by wspierać ich w osiąganiu celów i pomagać im w kształtowaniu umiejętności radzenia sobie              w różnych sytuacjach życiowych.

Chcemy stworzyć uczniom warunki umożliwiające im odkrywanie siebie, własnych możliwości, utwierdzające ich w poczuciu własnej wartości, a przede wszystkim pozwalające czerpać radość z własnego rozwoju.

 1. Podstawy prawne programu

 

 1. Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997r. ; nr 78; poz. 483)
 2. Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ dnia 20 listopada 1989 r. (Dz.U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526)
 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r.
 4. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r., poz. 59)
 5. Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.
 6. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., poz. 1189)
 7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 czerwca 2016r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ( Dz. U. z 2016r., poz. 895)
 8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2017r., poz. 356)
 9. Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. z 2005r. Nr 179, poz. 1485 z późniejszymi zmianami: Dz. U. z 2006r. Nr 7 poz. 47 i 48; Dz. U. z 2006r Nr 66 poz. 469; Nr 120 poz. 826)
 10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz. U. z 2015r., poz. 1249)
 11. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. (tekst jednolity – Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz.1231; Dz. U. z 2007r.Nr 70, poz. 473)
 12. Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 23 lipca 2008r. (Dz. U. z 2008r. Nr 180 poz. 1108). Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 r. (Dz.U. Nr 111, poz. 535; z późniejszymi zmianami – Dz.U. Nr 113, poz. 731 z 1997 r., Dz.U. Nr 141, poz. 1183 z 2005 r.)
 13. Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych z dnia 9 listopada 1995 r. (tekst jednolity: Dz.U. Nr 10. z 1996 r., poz. 55 z późniejszymi zmianami; tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 957)
 14. Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 180, poz. 1493) 15. Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich z dnia 26 października 1982 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. Nr 11, poz. 109 z późniejszymi zmianami)
 15. Narodowy Program Zdrowia (NPZ) na lata 2016 – 2020 w zakresie celu operacyjnego nr 2 „Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi”, w którym się mieszczą: Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii oraz Krajowy Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 16. Priorytety Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2018/19

 

 1. Statut Szkoły Podstawowej im. o. Ignacego Cieślaka w Dobieżynie

 

 1. Opis funkcjonowania szkoły
 2. Charakterystyka środowiska szkolnego

Szkoła Podstawowa im. o. Ignacego Cieślaka w Dobieżynie .jest placówką publiczną. Zmiany w strukturze społeczności lokalnej determinują strukturę środowiska szkolnego, w szczególności odzwierciedlają zróżnicowane pod wieloma względami środowiska rodzinne, z których pochodzą uczniowie. W roku szkolnym 2018/2019 w naszej szkole funkcjonują oddziały od klasy I do klasy VIII oraz oddział  przedszkolny. W obecnym roku szkolnym uczniowie uczęszczają do szkoły w systemie jednozmianowym. W szkole funkcjonuje świetlica, która obejmuje  opieką każdego zgłaszającego się ucznia.

 1. Podmioty wspierające

Działalność dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą szkoły będą wspierały liczne podmioty, będące zarówno instytucjami i placówkami publicznymi jak i organizacjami i stowarzyszeniami pozarządowymi. W szczególności wymienić tu należy następujące instytucje:

 1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Luboniu Filia w Buku
  Szarych Szeregów 8, 64-320 Buk
 2. Ośrodek Pomocy Społecznej w Buku, Ratuszowa 1, 64 – 320 Buk
 3. Komisariat Policji w Buku, ul. kpt. Wegnera 14, 64 – 320 Buk
 4. Urząd Miasta i Gminy w Buku, ul. Ratuszowa 1, 64-320 Buk
 5. Założenia wychowawczo – profilaktyczne programu

Program wychowawczo – profilaktyczny przedstawia mapę celów, wartości, do których każdy członek społeczności szkolnej powinien dążyć w swoim codziennym postępowaniu i pokazuje w jaki sposób tę wizję szkoły i dążenia urzeczywistniać, poprzez wskazanie konkretnych działań i czynności. Kluczowym założeniem przyjętym w naszym programie jest uznanie, iż wychowanie jest procesem wspierania dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, wzmacnianym i uzupełnianym przez działania z zakresu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży. Wychowanie jest zadaniem nie tylko rodziny, ale i szkoły, która w swoim działaniu współpracuje z rodzicami, przy czym zadaniem szkoły jest wychowanie dzieci i młodzieży do wartości.  Realizacja działań wychowawczych w naszej szkole będzie wzmacniana i uzupełniana działaniami z zakresu profilaktyki. Profilaktyka jest oddziaływaniem zapobiegającym niepożądanym zjawiskom, jest systemem działań zmierzających do utrzymania istniejącego stanu rzeczy, który jest oceniany, jako pożądany lub satysfakcjonujący. W programie będziemy przede wszystkim podejmować działania z zakresu profilaktyki uniwersalnej i selektywnej, której celem jest wspieranie wszystkich uczniów w prawidłowym rozwoju i zdrowym stylu życia oraz podejmowanie działań, których celem jest ograniczanie zachowań ryzykownych, na które część z uczniów może być bardziej narażona, ze względu na swoją sytuację rodzinną, środowiskową lub uwarunkowania biologiczne.  Program wychowawczo – profilaktyczny naszej szkoły dostosowany jest do potrzeb rozwojowych uczniów i potrzeb środowiska, w którym funkcjonujemy. Treści i działania w nim zawarte uwzględniają zdiagnozowane potrzeby rozwojowe uczniów, potrzeby i oczekiwania ich rodziców, nauczycieli, priorytety wychowawcze z uwzględnieniem kierunków polityki oświatowej Ministerstwa Edukacji Narodowej we współpracy ze środowiskiem lokalnym oraz sposoby ich realizacji.  Program wychowawczo – profilaktyczny zakłada, że realizacja celów wychowawczych jest długofalowa. Natomiast w obszarze działań wychowawczych i profilaktycznych jest rocznym planem realizacji celów szczegółowych, stanowiących wypadkową, przeprowadzanej diagnozy, priorytetów i wyników ewaluacji efektów zrealizowanych w danym roku działań wychowawczych i profilaktycznych. Integralną częścią programu będą plany pracy wychowawczo-profilaktycznej klas opracowywane przez wychowawców na dany rok szkolny.

 

 1. Podstawy teoretyczne programu

Punktem wyjścia do sformułowania w programie wychowawczo – profilaktycznym celów i sposobów ich realizacji jest przyjęcie odpowiednich podstaw teoretycznych rozumienia projektowanego procesu wychowawczego i profilaktycznego. Ważne jest uznanie wychowawczej roli szkoły. Szkoła wychowuje ku wartościom podejmując działania sprzyjające wszechstronnemu rozwojowi ucznia:

 • wspomaganie i wspieranie naturalnego rozwoju ucznia poprzez zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, rozwijanie jego potencjałów i możliwości, budowanie wspierającej relacji nauczyciel – uczeń, wskazywanie mocnych stron, ale także trudności, barier i ograniczeń w funkcjonowaniu w środowisku szkolnym;
 • kształtowanie sposobu myślenia i postaw uznawanych za pożądane poprzez kreowanie i wskazywanie wzorców, przekazywanie wartości istotnych z punktu widzenia kultury i relacji międzyludzkich, kształtowanie i wzmacnianie postaw prospołecznych;
 • zapobieganie zagrożeniom, profilaktyka zachowań ryzykownych poprzez diagnozowanie zagrożeń, wyposażanie uczniów w wiedzę i umiejętności pomagające w radzeniu sobie z tymi zagrożeniami, proponowanie alternatywnych sposobów funkcjonowania, ochronę przed bezpośrednimi niebezpieczeństwami;
 • korygowanie deficytów i urazów powstałych w toku wcześniejszego wychowania poprzez diagnozę deficytów, stwarzanie takich sytuacji, by uczeń mógł zdobywać doświadczenia korygujące dotychczasowe urazy, udzielanie wsparcia terapeutycznego.
 1. Wyniki diagnozy potrzeb i problemów, w tym czynników chroniących i czynników ryzyka

Program wychowawczo – profilaktyczny został opracowany na podstawie obowiązujących przepisów prawa oświatowego, analizy sytuacji wychowawczej szkoły, diagnozy potrzeb środowiska szkolnego oraz aktualnej diagnozy w zakresie występujących w środowisku szkolnym czynników ryzyka oraz czynników chroniących, dotyczących uczniów, rodziców, nauczycieli, wychowawców i innych pracowników szkoły.  W analizie sytuacji wychowawczej szkoły zostały uwzględnione:

 • sukcesy wychowawcze szkoły (statystyki szkolne, analiza przypadków indywidualnych)
 • potrzeby uczniów i ich oczekiwania (na podstawie informacji uzyskanych przez wychowawców klas, informacji uzyskanych od samych uczniów);
 • potrzeby rodziców;
 • potrzeby rozwojowe nauczycieli;
 • źródła zewnętrznego wsparcia wychowawczego.

Diagnozę potrzeb środowiska szkolnego oraz diagnozę czynników chroniących i czynników ryzyka przeprowadzono na podstawie:

 • wyników ewaluacji wewnętrznej,
 • analizy dokumentacji (teczki indywidualne uczniów, dziennik, pedagoga, protokoły zespołów wychowawczych, analizę sytuacji wychowawczej klas, analizę frekwencji uczniów, protokoły rady pedagogicznej),
 • obserwacji zachowania uczniów w sytuacjach typowo szkolnych i pozalekcyjnych,
 • rozmów indywidualnych z uczniami, nauczycielami i rodzicami,
 • dotychczasowych zajęć profilaktycznych i wychowawczych w klasach,
 • ankiet dla uczniów, nauczycieli i rodziców, w szczególności obejmujące zakres systemu wartości uczniów oraz identyfikację czynników ryzyka i czynników chroniących.

Przeprowadzona analiza sytuacji wychowawczej pozwoliła wyodrębnić czynniki ryzyka i czynniki chroniące występujące w środowisku szkolnym. Stanowiły one ważną podstawę przy projektowaniu działań zapobiegawczych. Jednocześnie zidentyfikowano oczekiwania uczniów, ich rodziców i nauczycieli, co pozwoliło na sformułowanie potrzeb i priorytetów w działalności wychowawczej i profilaktycznej szkoły.

Czynniki ryzyka:

 • zwiększająca się ilość uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • nieprzestrzeganie przez uczniów ustalonych zasad,
 • trudności z samokontrolą, w szczególności problemy z wyrażaniem złości w sposób społecznie akceptowany,
 • wulgaryzmy, przezywanie, wyśmiewanie,
 • popychanie, czasami bicie się
 • trudności w umiejętności rozwiązywania konfliktów,
 • nadmierne korzystanie z internetu, gier komputerowych, telewizji,
 • brak motywacji do nauki,
 • trudne sytuacje rodzinne

Czynniki chroniące:

 • dobra atmosfera w szkole,
 • uczniowie czują się w szkole bezpiecznie,
 • „mała szkoła” – brak anonimowości w szkole,
 • sukcesy edukacyjne i sportowe uczniów,
 • działania integrujące w szkole – wycieczki szkolne, rajd rodzinny, festyn szkolny,
 • dobra współpraca ze środowiskiem rodzinnym,
 • silna więź emocjonalna dziecka z rodzicami,
 • współpraca z poradnią psychologiczno – pedagogiczną,
 • obecność w szkole specjalistów (terapeuta pedagogiczny, pedagog, logopeda, psycholog),
 • wypracowane procedury bezpieczeństwa,
 • imprezy i działania integrujące społeczność szkolną,
 • warsztaty i zajęcia z uczniami z zakresu profilaktyki

 

Oczekiwania rodziców względem szkoły:

 • Rzetelna praca wychowawcza zgodna ze Szkolnym Programem Wychowawczo – Profilaktycznym
 • Znajomość sytuacji wychowawczej uczniów i podejmowanie działań w trudnych przypadkach w tym zakresie.
 • Wszechstronny rozwój dziecka, w bezpiecznym i przyjaznym środowisku, w atmosferze akceptacji i szacunku.
 • Integrowanie wychowawczych działań szkoły i rodziny.
 • Profilaktyka przeciw uzależnieniom.
 • Zwiększenie oferty zajęć poza lekcyjnych
 • Współudział w tworzeniu treści planu wychowawczego
 • Informowanie ucznia ustnie, a jego rodziców w formie pisemnej, o przewidywanej ocenie niedostatecznej- na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.
 • Wspieranie rodziców w ich działalności wychowawczej.

 

Oczekiwania uczniów wobec nauczycieli: nauczyciel powinien:

 • Kształtować dobrą atmosferę w pracy klasy, podejmować działania umożliwiające rozwiązywanie konfliktów.
 • Kształtować umiejętność współistnienia i współdziałania w klasie i szkole przez wspólną naukę, zabawę i wybór właściwych form spędzania wolnego czasu.
 • Być i wspierać poszukiwania pozytywnego modelu człowieka np. Patrona.
 • Obiektywnie oceniać zachowanie ucznia oraz dbać o jego rozwój.
 • Być otwartym, w każdej chwili, na ucznia i jego problemy, dotyczące różnych sytuacji.
 • Być autentycznym w swoich postawach i pracować nad własnym rozwojem.

Oczekiwania nauczycieli wobec rodziców:

 • Zaufanie i wspieranie pracy nauczyciela.
 • Zainteresowanie osiągnięciami i potrzebami dziecka.
 • Uczestnictwo we wszystkich formach spotkań organizowanych przez szkołę.
 • Systematyczna współpraca z wychowawcą w celu realizacji wspólnego frontu wychowawczego oraz pomocy w realizacji obowiązku szkolnego i obowiązków ucznia.
 • Uczestnictwo w pracach, imprezach i uroczystościach na rzecz klasy i szkoły.
 • Pomoc w zaspakajaniu bieżących potrzeb szkoły.
 • Współpraca w celu budowania postawy prozdrowotnej i przeciwdziałaniu uzależnieniom dzieci i młodzieży.
 • Wzmacnianie kompetencji wychowawczych.
 • Dbałość o utrzymanie dobrych relacji w środowisku szkolnym

 

 1. Ustalone priorytety do realizacji

W wyniku przeprowadzonych czynności diagnostycznych zidentyfikowano następujące obszary działalności wychowawczej szkoły  w bieżącym roku szkolnym:

 • Opieka wychowawców nad fizycznym i psychicznym rozwojem wychowanków.
 • Wspieranie rodziców w dziedzinie wychowania.
 • Uświadamianie i poznanie zagrożeń współczesnego świata i umiejętności zachowania się podczas kontaktu z nimi (we współpracy rodzicami).
 • Integracja grup klasowych i kształtowanie więzi emocjonalnych.
 • Propagowanie pozytywnych celów życia, chrześcijańskiego systemu wartości- zakorzenionego w historii, dziedzictwie i tradycji naszej Ojczyzny.
 • Zwracanie uwagi na kulturę świętowania, wzajemny szacunek.
 • Wychowanie do posłuszeństwa, samodzielności i odpowiedzialności.
 • Edukacja regionalna i kształtowanie świadomości własnych korzeni.
 • Wychowanie w duchu patriotyzmu- poczucia tożsamości narodowej i szacunku dla tradycji.
 • Kształtowanie pozytywnego nastawienia do wiedzy jako wartości i przygotowanie do podjęcia nauki w gimnazjum.
 • Wszczepianie pozytywnych wzorów, a w szczególności wzór Patrona.
 • Ochrona przed negatywnym wpływem mediów, sekt.
 • Przeciwdziałanie przestępczości nieletnich poprzez bieżące obserwacje zagrożeń i podejmowanie działań zapobiegawczych.

 

 1. PODSTAWY AKSJOLOGICZNE PROGRAMU

 

Wychowanie ku wartościom jest jednym z najważniejszych celów działalności wychowawczej szkoły. Wartości są pierwszymi drogowskazami w życiu każdego człowieka, są tym co cenne, ważne, do czego pragniemy dążyć w każdym momencie naszego funkcjonowania. To od ukształtowanej hierarchii wartości zależy jakich wyborów dokonujemy w życiu, jakie oceny formułujemy wobec innych osób i zdarzeń. Z tych powodów niezwykle ważnym zadaniem jest wspomaganie uczniów w urzeczywistnianiu wartości, co w praktyce sprowadza się do kształtowania osobowości ucznia poprzez wartości, by móc o nim powiedzieć: sprawiedliwy, kochający, dobry, prawy, tolerancyjny, szanujący siebie i drugiego człowieka. Wychowanie ku wartościom nie może mieć przy tym charakteru doraźnego, incydentalnych działań lecz mieć charakter procesu, permanentnie wzbogacanego i doskonalącego. Najważniejsze kierunki prowadzonego procesu wychowania ku wartościom zawierają się przede wszystkim w sformułowanej wizji szkoły jak i sylwetce absolwenta.

 1. Wizja szkoły

 

Jesteśmy publiczną szkołą podstawową działającą na rzecz kształcenia i wychowania dzieci.  My, nauczyciele Szkoły w Dobieżynie pragniemy, aby dzieci w naszej szkole były bezpieczne i radosne, rozwijały się na miarę swoich możliwości i talentów w duchu szacunku i tolerancji. Naszym marzeniem jest zbudowanie szkoły, do której wszyscy mają zaufanie: rodzice i uczniowie do nauczycieli, nauczyciele wobec siebie, do dyrektora, władz samorządowych.  Ale tego nie można osiągnąć żadnym zarządzeniem, żadnym nakazem z góry. Stać się wiarygodnym dla innych to kwestia indywidualnej decyzji, którą każdy może podjąć na własną rękę tu i teraz. Wiarygodność buduje z kolei zaufanie, a to stanowić będzie o zaufaniu społeczeństwa do szkoły. Zdobyć je można przez kształcenie wśród społeczności nie tylko odpowiedniej postawy i charakteru, ale również kompetencji.

Szkoła nasza jest realizacją marzeń naszego patrona:

Szkoła naszych marzeń to:

 1. Szkoła bezpieczna i przyjazna uczniowi, wolna od agresji i przemocy.
 2. Szkoła, w której uczniowie wierzą we własne możliwości, mogą rozwijać swoje talenty i zainteresowania.
 3. Szkoła dobrze zorganizowana, sprawnie funkcjonująca zarówno dla uczniów i rodziców, jak i pracowników.

 

Zgodnie z tym, nasz główny cel to kształcenie i wychowanie w duchu:

Rozwoju i wiary we własne możliwości oraz bezpieczeństwa, otwartości, szacunku i tolerancji.

 

 1. Sylwetka absolwenta

Dążeniem Szkoły Podstawowej im. o. Ignacego Cieślaka w Dobieżynie jest przygotowanie uczniów do efektywnego funkcjonowania w życiu społecznym oraz podejmowania samodzielnych decyzji w poczuciu odpowiedzialności za własny rozwój. Uczeń kończący szkołę, posiada następujące cechy:

 

 • kieruje się w codziennym życiu zasadami etyki i moralności,
 • zna i stosuje zasady dobrych obyczajów i kultury bycia,
 • szanuje siebie i innych,
 • jest odpowiedzialny,
 • zna historię i kulturę własnego narodu i regionu oraz tradycje szkoły,
 • przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny życia,
 • zna i rozumie zasady współżycia społecznego, jest tolerancyjny,
 • korzysta z różnych źródeł wiedzy i informacji, racjonalnie wykorzystuje narzędzia i technologie informatyczne,
 • jest ambitny,
 • jest kreatywny,
 • jest odważny,
 • jest samodzielny,
 • posiada wiedzę na temat współczesnych zagrożeń społecznych i cywilizacyjnych,
 • podejmuje odpowiedzialne decyzje w trosce o bezpieczeństwo własne i innych,
 • szanuje potrzeby innych i jest chętny do niesienia pomocy,
 • jest odporny na niepowodzenia,
 • potrafi współpracować w zespole

 

Ustalenie wartości uznawanych przez społeczność szkolną:

 • pilność
 • obowiązkowość
 • staranność i dokładność
 • kultura osobista (słowna, postawa)
 • komunikatywność
 • odpowiedzialność
 • wiarygodność
 • pomysłowość, fantazja
 • kreatywność
 • odwaga
 • niezależność
 • wyobraźnia
 • optymizm, pogoda ducha
 • wiara w siebie

III. CEL  NADRZĘDNY, CELE  OGÓLNE  PROGRAMU

Wspieranie naturalnego rozwoju ucznia we wszystkich jego obszarach: fizycznym, emocjonalnym, intelektualnym, społecznym i duchowym zgodnie z systemem wartości reprezentowanym przez patrona szkoły o. Ignacego Cieślaka

 1. CELE SZCZEGÓŁOWE  PROGRAMU
 • Wspieranie indywidualnego rozwoju  ucznia,  stosownie  do jego  potrzeb  i  możliwości
 • Kształtowanie pozytywnych  postaw  społecznych  i  promowanie  bezpiecznych  zachowań
 • Kształtowanie więzi z  krajem  ojczystym,  poszanowanie  dla  dziedzictwa  narodowego  oraz  innych  kultur  i  tradycji
 • Promowanie zdrowego stylu  życia

 

Cele szczegółowe wynikające z diagnozy zasobów i potrzeb:

 1. Rozwijanie mocnych stron uczniów i ich możliwości
 2. Kształtowanie postaw, wartości prospołecznych i obywatelskich
 3. Zapobieganie negatywnym skutkom rozwoju cywilizacyjnego
 4. Promowanie zdrowego stylu życia
 5. Realizacja priorytetów Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2018/19