STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ o. IGNACEGO CIEŚLAKA w DOBIEŻYNIE

Podstawa prawna: Prawo oświatowe, ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949) Ustawa o systemie oświaty, ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zmianami)

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1. Szkoły Podstawowej im. o. Ignacego Cieślaka w Dobieżynie
My, nauczyciele Szkoły w Dobieżynie pragniemy, aby dzieci w naszej szkole były bezpieczne i radosne, rozwijały się na miarę swoich możliwości i talentów, w duchu szacunku i tolerancji.

 

Rozdział 1
Informacje o szkole

§1.1. Szkoła Podstawowa im. o. Ignacego Cieślaka w Dobieżynie zwana dalej „szkołą”, jest publiczną ośmioletnią szkołą podstawową dla dzieci i młodzieży.
2. Siedzibą szkoły jest budynek w Dobieżynie przy ul. Powstańców Wielkopolskich nr 3.

§2.1. Organem prowadzącym szkołę jest Miasto i Gmina Buk

 1. Nadzór pedagogiczny nad szkołą pełni Wielkopolski Kurator Oświaty.
 2. Szkoła jest jednostką budżetową, która pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu szkoły. Środki na koncie są przekazywane przez Miasta i Gminę Buk, a uzyskane wpływy odprowadza się na rachunek bankowy Miasta I Gminy Buk.
 3. Obsługę administracyjno-finansową szkoła prowadzi samodzielnie.
 4. Szkoła używa pieczęci urzędowych okrągłych (dużej i małej) o treści: Szkoła Podstawowa im. o. Ignacego Cieślaka w Dobieżynie.
 5. Szkoła używa pieczęci nagłówkowej o treści: Szkoła Podstawowa im. o. Ignacego Cieślaka w Dobieżynie.
 6. Szkoła prowadzi dokumentację swojej działalność w formie papierowej
  i elektronicznej i przechowuje ją zgodnie z odrębnymi przepisami.

§3.1. Cykl kształcenia w szkole wynosi 8 lat i przebiega na dwóch etapach edukacyjnych:
1) I etap edukacyjny obejmujący oddziały klas I-III;
2) II etap edukacyjny obejmujący oddziały klas IV-VIII.

 1. Nauka w szkole jest bezpłatna.
 2. Szkoła organizuje oddziały wychowania przedszkolnego, do których zastosowanie ma rozdział 9
 3. Szkoła organizuje zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualna w stopniu umiarkowanym, do których zastosowanie mają przepisy rozdziału 4
 4. Zasady przyjmowania uczniów do szkoły określają odrębne przepisy.
 5. Dla uczniów zamieszkałych w obwodzie ustalonym uchwałą Rady Miasta i Gminy Buk, szkoła pełni funkcję szkoły obwodowej.
 6. W szkole działa biblioteka, świetlica, jadalnia zwana stołówką oraz gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej.

Rozdział 2
Cele i zadania szkoły

§4. 1. Całokształt działania szkoły opiera się na dążeniu do wprowadzenia uczniów w świat wiedzy i dbanie o ich harmonijny rozwój. W wyniku tych działań:
1) uczniowie przyswajają podstawowy zasób wiadomości pozwalających im zrozumieć otaczający świat;
2) uczniowie zdobywają umiejętności pozwalające im wykorzystywać posiadane wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów;
3) szkoła kształtuje postawy warunkujące sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie uczniów we współczesnym świecie.

 1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w podstawie programowej szkoły podstawowej, zgodnie ze swym charakterem opisanym w statucie.
 2. Cele szkoły realizowane są poprzez działania edukacyjne w tym:
  1) szkolny zestaw programów nauczania, który uwzględnia wymiar wychowawczy i obejmuje całą działalność szkoły z punktu widzenia dydaktycznego;
  2) program wychowawczo – profilaktyczny, który opisuje w sposób całościowy wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym oraz działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.
 1. Szkoła dążąc do osiągania jak najwyższych wyników nauczania stosuje innowacyjne rozwiązania programowe, organizacyjne i metodyczne.
 2. Szkoła dąży do połączenia u uczniów wiedzy, umiejętności i postaw uważanych za niezbędne dla samorealizacji i rozwoju osobistego, aktywnego obywatelstwa, integracji społecznej oraz zatrudnienia.

§5.1. Zadaniem szkoły jest w szczególności:
1) pełna realizacja programów nauczania, dostosowując treści, metody i organizację poszczególnych zajęć do możliwości psychofizycznych uczniów;
2) pełna realizacja programu wychowawczo-profilaktycznego, promującego zdrowy styl życia i skutecznie zapobiegającego współczesnym zagrożeniom;
3) organizowanie na podstawie wyrażenia woli rodziców nauki religii i etyki oraz zajęć z zakresu wychowania do życia w rodzinie,
4) organizowanie nauki języka polskiego dla uczniów przybywających z zagranicy;
5) udzielanie uczniom, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
6) organizowanie kształcenia specjalnego dla uczniów z niepełnosprawnością, zagrożonych niedostosowaniem społecznym i niedostosowanych społecznie;
7) umożliwienie uczniom rozwijanie zainteresowań i uzdolnień;
8) organizowanie indywidualnego programu lub toku nauki uczniom o szczególnych uzdolnieniach;
9) udzielanie pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej;
10) organizowanie opieki nad uczniami pozostającymi pod opieką szkoły ze względu na czas pracy rodziców, organizację dojazdu do szkoły oraz inne okoliczności wymagające
zapewnienia opieki w szkole;
       11) zapewnienie możliwości korzystania z:
– pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem,
– biblioteki;
– urządzeń sportowych i placu zabaw;
– pracowni komputerowych z dostępem do Internetu;
12) zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków realizacji zajęć szkolnych;
13) organizowanie dożywiania uczniów z uwzględnieniem zasad zdrowego żywienia;
14) zapewnienie uczniom warunków do kulturalnego spożywania posiłków.

 1. Cele i zadania szkoły realizowane są przez wszystkich pracowników szkoły we współpracy z rodzicami w atmosferze wzajemnego zaufania.
 2. Dążenie do wysokiej jakości wykonania zadań szkoły z uwzględnieniem dążenia do jak najwyższego poziomu osiągania zakładanych celów, uwzględniane jest doskonaleniu zawodowym pracowników szkoły.

§6. 1. Wychowanie i profilaktyka w szkole polega na współpracy nauczycieli i rodziców w dążeniu do:
1) rozwijania u uczniów zintegrowanej dojrzałej osobowości z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb;
2) uważnej ochronie uczniów przed zagrożeniami, jakie niesie otaczający świat w okresie w którym rozwija się ich samodzielność.

 1. Celami działań wychowawczo profilaktycznych szkoły jest:
  1) wszechstronny rozwój ucznia we wszystkich sferach jego osobowości w wymiarze intelektualnym, psychicznym, fizycznym, zdrowotnym, etycznym, moralnym i duchowym;          2) rozwijanie wiedzy o problemach cywilizacyjnych współczesnego świata oraz o możliwościach i potrzebie ich rozwiązywania.
 1. Zadaniem szkoły w aspekcie wychowawczo-profilaktycznym jest:
  1) pełna realizacja celów i zadań wychowawczo-profilaktycznych zawartych w podstawach programowych szkoły przez wszystkich nauczycieli i pracowników szkoły;
  2) towarzyszenie uczniom, rodzicom i nauczycielom w zdobywaniu wiedzy o obecnych zagrożeniach, jakie mogą zaburzyć procesy wychowawczy uczniów;
  3) przestrzeganie w organizacji pracy szkoły zasad promocji i ochrony zdrowia;
  4) skoordynowanie oddziaływań wychowawczych domu, szkoły i środowiska rówieśniczego.
 1. Zespół nauczycieli do spraw wychowania i profilaktyki w porozumieniu z radą rodziców opracowuje, na każdy rok szkolny, diagnozę potrzeb i problemów społeczności szkolnej.
 2. Zespół nauczycieli do spraw wychowania i profilaktyki, z uwzględnieniem diagnozy o której mowa w ust. 4, opracowuje na każdy rok szkolny aktualizację program wychowawczo-profilaktyczny, obejmujący treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, a także treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.
 3. Zasady przyjmowania programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły oraz jego aktualizacji na dany rok szkolny określają odrębne przepisy.
 4. Szkoła organizuje systemowe doskonalenie umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli.

§7. 1.W celu wspierania potencjału rozwojowego uczniów i stwarzania im warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły i środowisku lokalnym, szkoła organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną.

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniom w szkole, polega na rozpoznawaniu i zaspakajaniu ich indywidualnych potrzeb rozwojowych
  i edukacyjnych, a także na rozpoznawaniu ich indywidualnych możliwości psychofizycznych i czynników środowiskowych wpływających na funkcjonowanie
  w szkole.

Nauczyciele, wychowawcy i specjaliści, w toku bieżącej pracy rozpoznają indywidualne potrzeby rozwojowe uczniów oraz inicjują działania diagnozujące i wspierające.

 1. Dyrektor szkoły z uwzględnieniem opinii i orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz diagnozy sporządzonej na terenie szkoły, w uzgodnieniu
  z rodzicami, organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną na terenie szkoły.
 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna organizowana jest we współpracy
  z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, placówkami doskonalenia zawodowego, nauczycieli oraz innymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi.
 3. Szczegółowe zasady organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach określają odrębne przepisy.
 4. Szkoła organizuje i udziela rodzicom uczniów i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej polegającej na wspieraniu ich w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych.
 5. Pedagog szkolny opracowuje na każdy rok szkolny, plan działań wspierających nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno-wychowawczych oraz rozwijania ich umiejętności.

§8.1.Szkoła organizuje naukę i opiekę dla uczniów z niepełnosprawnością, niedostosowaniem społecznym i zagrożeniem niedostosowaniem społecznym w formie kształcenia specjalnego w integracji ze środowiskiem szkolnym.

 1. Uczniom objętym kształceniem specjalnym szkoła zapewnia:
  1) realizację indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego uwzględniającego zalecenia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego;
  2) dostosowanie przestrzeni szkolnej i stanowiska pracy do indywidualnych potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych tych uczniów;
  3) zajęcia specjalistyczne organizowane ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne w tym zajęcia rewalidacyjne lub socjoterapeutyczne;
  4) dostosowanie wymagań edukacyjnych do zdiagnozowanych indywidualnych możliwości ucznia.
 1. Dostosowanie wymagań edukacyjny do możliwości ucznia objętego kształceniem specjalnym dotyczy:
  1) form prezentowania wiedzy i umiejętności;
  2) zasad sprawdzania wiedzy i umiejętności:
  3) zadawania prac domowych.
 1. Kryteria oceniania zachowania uczniów objętych kształceniem specjalnym uwzględniają indywidualne możliwości tych uczniów.
 2. Szczegółowe warunki organizowania nauki i opieki uczniów
  z niepełnosprawnością, niedostosowaniem społecznym i zagrożeniem niedostosowaniem społecznym, określają odrębne przepisy.

§9.1. Uczniowie niebędące obywatelami polskimi oraz obywatele polscy, którzy pobierali naukę w przedszkolach i szkołach funkcjonujących w systemach oświatowych innych państw, korzystają z nauki i opieki na warunkach określonych w odrębnych przepisach.

 1. Szkoła zapewnia integrację uczniów niebędących obywatelami polskimi ze środowiskiem szkolnym i wspomaga ich w pokonaniu trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z kształceniem za granicą.
 2. Uczniowie należący do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, korzystają z zajęć umożliwiających podtrzymywanie i rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej, na warunkach określonych w odrębnych przepisach.

§10.1. Szkoła organizuje zajęcia religii i etyki.

 1. Podstawą udziału ucznia w zajęciach z religii oraz etyki jest życzenie wyrażone przez rodzica lub pełnoletniego ucznia w formie pisemnego oświadczenia.
 2. Życzenie udziału w zajęciach z religii oraz etyki raz wyrażone nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, ale może być odwołane w każdym czasie.
 3. Zasady organizacji religii i etyki w szkole określają odrębne przepisy.

§11.1. Dla uczniów klas IV-VIII szkoła organizuje zajęcia wychowania do życia w rodzinie.

 1. Udział w zajęciach wychowania do życia w rodzinie nie jest obowiązkowy.
 2. Uczeń nie uczestniczy w zajęciach jeżeli rodzic zgłosi pisemnie dyrektorowi rezygnację z tych zajęć.
 3. Zasady organizacji zajęć wychowania do życia w rodzinie określają odrębne przepisy.

§12.1. Szkoła wspiera uczniów w odkrywaniu i rozwijaniu zainteresowań oraz uzdolnień poprzez:
1) stymulowanie aktywności i kreatywności;
2) budowanie wiary we własne możliwości;
3) promowanie osiągnięć uczniów i nauczycieli.

 1. Uczniowie mają możliwość:

1) rozwijania zainteresowań w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;
2) uzyskania od nauczycieli pomocy w przygotowaniu się do konkursów i olimpiad;
3) udziału w projektach edukacyjnych;
4) indywidualnej pracy na lekcji oraz indywidualnych zadań domowych;
5) realizowania indywidualnego programu nauki lub indywidualnego toku nauki na podstawie odrębnych przepisów.

 1. Diagnozę potrzeb uczniów w zakresie organizacji zajęć pozalekcyjnych przeprowadza się w formie ankiety skierowanej do uczniów i rodziców.
 2. Ankietę przeprowadzają wychowawcy w terminie wskazanym przez dyrektora szkoły do połowy kwietnia a jej wyniki podaje się do wiadomości rodziców, uczniów i nauczycieli.

§13.1. Szkoła zapewnia uczniom bezpieczne i higieniczne warunki nauki i opieki, w tym w szczególności;
1) dostosowanie stolików uczniowskich i krzeseł do wzrostu i rodzaju pracy;
2) utrzymanie pomieszczeń szkolnych i wyposażenia w pełnej sprawności i czystości;
3) dostosowanie planu zajęć szkolnych do zasad higieny pracy umysłowej;
4) 10-15 minutowe przerwy pomiędzy lekcjami;
5) 15 minutową przerwę śniadaniową i możliwość zjedzenia śniadania przy stole;
6) 15 minutową przerwę obiadową i możliwość zjedzenia obiadu w stołówce szkolnej;
7) nieograniczony dostęp do wody pitnej;
8) nieograniczony dostęp do środków czystości.

 1. Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów i ochrania ich zdrowie od chwili wejścia do szkoły do momentu jej opuszczenia.
 2. Dyrektor decyduje o miejscu przebywania uczniów w czasie pobytu w szkole, a także o tym, jaka jest organizacja zajęć szkolnych.
 3. O bezpieczeństwo i ochronę zdrowia uczniów zobowiązani są dbać wszyscy pracownicy szkoły, zgodnie z zakresem obowiązków na poszczególnych stanowiskach pracy oraz indywidualnym zakresem zadań odpowiedzialności i uprawnień.
 4. Dyrektor we współpracy z radą pedagogiczną i radą rodziców, w drodze zarządzenia, określi warunki zapewnienia uczniom bezpieczeństwa w czasie pobytu w szkole z uwzględnieniem:

1) zasad sprawowania opieki nad uczniami w czasie zajęć obowiązkowych z uwzględnieniem opieki nad uczniami, którzy nie korzystają z zajęć ujętych w tygodniowym rozkładzie zajęć;
2) zasad sprawowania opieki nad uczniami w czasie przerw w zajęciach szkolnych oraz przed zajęciami szkolnymi;
3) zasad sprawowania opieki nad uczniami w czasie zajęć pozalekcyjnych.

 1. Zasady opieki nad uczniami w czasie wyjść, wycieczek, imprez pozaszkolnych, imprez turystycznych określają odrębne przepisy.
 2. Dyrektor w uzgodnieniu z radą rodziców w drodze zarządzenia, określa zasady organizacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych w czasie poza zajęciami dydaktyczno-wychowawczymi przewidzianymi w organizacji roku szkolnego, w tym przerw świątecznych.
 3. Elementem wspomagającym działania szkoły w zapewnieniu uczniom i pracownikom szkoły bezpieczeństwa jest system monitoringu wizyjnego.
 4. Zasady organizacji monitoringu wizyjnego, w tym zasady udostępniania jego nagrań, określają odrębne przepisy.
 5. Zespół nauczycieli ds. bezpieczeństwa i higieny pracy szkoły, monitoruje stan bezpieczeństwa i higieny pracy szkoły, w tym przestrzegania zasad ochrony i promocji zdrowia w środowisku szkolnym, a także integruje działania wszystkich podmiotów szkolnych i środowiska lokalnego w tym zakresie.

§14.1. W szkole funkcjonuje gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej.

 1. Wymagania stawiane szkolnym gabinetom profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, w tym standard wyposażenia oraz warunki realizacji świadczeń gwarantowanych pielęgniarki szkolnej, określają odrębne przepisy;
 2. Uczniowi uskarżającemu się na dolegliwości zdrowotne pomocy udziela pielęgniarka, a pod jej nieobecność pracownicy szkoły.
 3. Pracownicy szkoły są przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
 4. O każdym przypadku wymagającym interwencji przedlekarskiej i lekarskiej niezwłocznie informuje się rodziców.
 5. Dyrektor w porozumieniu z radą rodziców, w drodze zarządzenia, określa tryb postępowania w sytuacjach wymagających udzielenia uczniom interwencji przedlekarskiej i lekarskiej w szkole, a także tryb postępowania w sytuacjach kryzysowych.

 

Rozdział 3

Organy szkoły

§15

Organami szkoły są:

 1. Dyrektor;
 2. Rada Pedagogiczna;
 3. Rada Rodziców;
 4. Samorząd Uczniowski.

§16

 1. Dyrektor jest jednoosobowym organem wykonawczym szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz;
 2. Dyrektor wykonuje obowiązki, a także posiada uprawnienia określone w odrębnych przepisach dla:

1) kierownika jednostki organizacyjnej o charakterze prawnym zakładu administracyjnego, którym zarządza;
2) kierownika jednostki budżetowej, w której odpowiada za całość gospodarki finansowej w tym organizowanie zamówień publicznych;
3) organu administracji publicznej w sprawach wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń oraz innych oddziaływań administracyjno- prawnych na podstawie odrębnych przepisów;
4) dyrektora publicznej szkoły podstawowej;
5) przewodniczącego Rady Pedagogicznej;
6) organu nadzoru pedagogicznego dla szkoły.

 1. Szczegółowe kompetencje Dyrektora określa ustawa oraz odrębne przepisy dotyczące obowiązków i uprawnień.
 2. Dyrektor dąży do zapewnienia wysokiej jakości pracy szkoły i realizacji przypisanych jej zadań.
 3. Dyrektor przyjmuje skargi i wnioski dotyczące organizacji pracy szkoły przekazane na piśmie, drogą elektroniczną lub złożone ustnie do protokołu.

§17

 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji statutowych zadań szkoły dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
 2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole oraz Dyrektor jako jej Przewodniczący.
 3. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą również brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.
 4. Kompetencje stanowiące i opiniujące Rady Pedagogicznej określa ustawa.
 5. Rada Pedagogiczna działa na podstawie „Regulaminu Rady Pedagogicznej Szkoły”, który określa:

1) organizację zebrań;
2) sposób powiadomienia członków rady o terminie i porządku zebrania;
3) sposób dokumentowania działań rady;
4) wykaz spraw, w których przeprowadza się głosowanie tajne.

§18

 1. Rada Rodziców jest kolegialnym organem szkoły, reprezentującym ogół rodziców w danym roku szkolnym.
 2. Reprezentantami rodziców poszczególnych oddziałów są rady oddziałowe rodziców.
 3. Wewnętrzną strukturę Rady Rodziców, tryb jej pracy oraz szczegółowy sposób przeprowadzania wyborów określa „Regulamin Rady Rodziców Szkoły”.
 4. Rada Rodziców tworzy warunki współdziałania rodziców z nauczycielami we wszystkich działaniach szkoły.
 5. Kompetencje stanowiące i opiniujące Rady Rodziców określa ustawa.
 6. Szkoła zapewnia Radzie Rodziców wyposażenie niezbędne do dokumentowania jej działania oraz miejsce na stronie internetowej szkoły
 7. Dokumentacja działania Rady Rodziców jest przechowywana w szkole.

§19

 1. Samorząd Uczniowski jest kolegialnym organem szkoły reprezentującym ogół uczniów.
 2. Władzami samorządu są:

1) na szczeblu klas: samorządy klasowe;
2) na szczeblu szkoły: prezydium samorządu.

 1. Samorząd Uczniowski stoi na straży przestrzegania praw uczniów w szkole oraz tworzy warunki ich współdziałania z nauczycielami i rodzicami, a także inicjuje działania służące wsparciu uczniów i rozwiązywaniu ich problemów.
 2. Szczegółowe prawa Samorządu Uczniowskiego określa ustawa.
 3. Zasady wybierania i działania Samorządu Uczniowskiego określa „Regulaminu Samorządu Uczniowskiego”
 4. Samorząd Uczniowski działa pod opieką nauczyciela „Opiekuna Samorządu”.
 5. Dyrektor, drogą zarządzenia, określa termin i tryb opiniowania wyboru Opiekuna Samorządu oraz jego zakres obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień.

§20

 1. Organy szkoły działają samodzielnie na podstawie i w granicach prawa.
 2. Działalność organów szkoły jest jawna o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.
 3. Organy tworzą warunki do współpracy opartej na wzajemnym szacunku i zaufaniu.
 4. Dyrektor w drodze zarządzenia określa zasady przekazywania informacji pomiędzy organami szkoły z uwzględnieniem sposobu wewnątrzszkolnego publikowania uchwał organów kolegialnych szkoły o ile treść ich jest jawna.
 5. Dyrektor, co najmniej raz w roku, organizuje wspólne spotkanie przedstawicieli organów kolegialnych szkoły.

§21.1. W przypadku zaistnienia sporu między organami szkoły, obowiązkiem tych organów jest dążenie do jego rozstrzygnięcia w trybie negocjacji, w których udział biorą wyłącznie członkowie tych organów.

 1. Organy uczestniczące w negocjacjach zobowiązane są do sporządzenia protokołu ze spotkania negocjacyjnego.
 2. W szkole przyjęto następującą procedurę rozwiązywania sytuacji konfliktowych:

1) konflikt pomiędzy nauczycielem a uczniem:

 1. rozstrzyga wychowawca klasy w przypadku nauczycieli uczących w danej klasie;
 2. rozstrzyga dyrektor szkoły w przypadku pozostałych nauczycieli;

2) konflikty pomiędzy nauczycielami rozstrzyga dyrektor;
3) konflikt pomiędzy dyrektorem szkoły a nauczycielami rozpatruje, na pisemny wniosek jednej ze stron, organ nadzorujący lub organ prowadzący szkołę;
4) konflikty między rodzicami a innymi organami szkoły rozstrzyga dyrektor;
5) w przypadku uznania rozstrzygnięcia, które zapadło w szkole za niesatysfakcjonujące którakolwiek ze stron konfliktu, może zwrócić się do organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub organu prowadzącego szkołę stosownie do przedmiotu sporu i kompetencji organów.

 1. W przypadku, gdy Dyrektor jest stroną konfliktu, to mediatorem sporu jest osoba wskazana przez organ niezaangażowany w konflikt po zaakceptowaniu przez strony konfliktu.
 2. W przypadku nierozstrzygnięcia sporu Dyrektor zawiadamia organ prowadzący szkołę.

 

Rozdział 4

Organizacja pracy szkoły

§22.1. Szkoła jest jednostką feryjną. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają odrębne przepisy, przy czym I półrocze trwa do ferii zimowych jednak nie dłużej niż do końca stycznia.

 1. Dyrektor w terminie do 30 września publikuje na stronie internetowej szkoły kalendarz organizacji roku szkolnego, w tym wykaz dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych.
 2. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze realizowane w systemie klasowo-lekcyjnym prowadzone pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku.
 3. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się o godz. 8.00.
 4. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
 5. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze odbywają się w oddziałach, grupach oddziałowych i międzyoddziałowych, zespołach oraz indywidualnie.
 6. W uzgodnieniu z rodzicami, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze mogą odbywać się w formie maksymalnie 5 dniowych wycieczek, lub formie zielonej szkoły, białej szkoły..

Do organizacji wycieczek szkolnych zastosowanie mają odrębne przepisy.

 1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział.
 2. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca.

§23.1.Dyrektor na dany rok szkolny opracowuje organizację pracy szkoły z uwzględnieniem danych zatwierdzonych w arkuszu organizacyjnym oraz decyzji organu prowadzącego podjętych w innym trybie.

 1. Organizacja pracy szkoły na dany rok szkolny zawiera w szczególności:

1) przydział uczniów do danych oddziałów, grup i zespołów, dla których zaplanowano zajęcia dydaktyczno-wychowawcze;
2) przydział zajęć dydaktyczno-wychowawczych, rewalidacyjnych, terapeutycznych i specjalistycznych realizowanych indywidualnie;
3) przydział wychowawców do oddziałów;
4) przydział nauczycieli odpowiedzialnych za realizację zajęć edukacyjno-wychowawczych, rewalidacyjnych, terapeutycznych i specjalistycznych;
5) organizację pracy nauczycieli współorganizujących proces kształcenia i pomocy nauczycieli;
6) czas pracy biblioteki i świetlicy szkolnej;
7) organizację pracy pedagoga szkolnego;
8) organizację wydawania obiadów;
9) organizację pracy pracowników obsługi i administracji.

 1. Podstawą organizacji pracy szkoły jest tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych dla poszczególnych oddziałów, grup oddziałowych, zespołów i uczniów.
 2. W klasach I-III zajęcia realizowane są w formie zajęć zintegrowanych w jednej izbie szkolnej z przestrzenią umożliwiającą swobodny ruch, pracę
  w różnorodnych grupach, przy stołach, a także w odpowiednio przygotowanych kącikach zabaw.
 3. W klasach I – III uczniowie korzystają z odpoczynku pod nadzorem nauczyciela prowadzącego zajęcia lub nauczyciela dyżurującego.
 4. W klasach IV-VIII zajęcia realizowane są w klasopracowniach.
 5. W klasach IV-VIII pomiędzy zajęciami dydaktyczno-wychowawczymi uczniowie korzystają z przerw pod opieką nauczyciela dyżurującego.

 

Rozdział 4

Organizacja nauczania, wychowania i opieki uczniom niepełnosprawnym i niedostosowanym społecznie

§24. W szkole kształceniem specjalnym obejmuje się uczniów posiadających orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej lub poradni specjalistycznej. Kształcenie specjalne prowadzone jest w oddziale ogólnodostępnym z zapewnieniem:
1) realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego,
2) odpowiednich warunków pobytu w szkole oraz w miarę możliwości sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych,
3) realizacji programów nauczania dostosowanych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych ucznia,
4) realizacji zajęć rewalidacyjnych, stosownie do potrzeb,
5) integracji ze środowiskiem rówieśniczym.

§25.1. Uczniowi niepełnosprawnemu można przedłużyć o jeden rok w cyklu edukacyjnym okres nauki, zwiększając proporcjonalnie wymiar godzin zajęć obowiązkowych.

 1. Decyzję o przedłużeniu okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu podejmuje w formie uchwały stanowiącej rada pedagogiczna, po uzyskaniu pozytywnej opinii Zespołu, o którym mowa w § 30.1 Statutu oraz zgody rodziców.
 2. Opinię, o której mowa w ust. 2 sporządza się na piśmie.
 3. Zgodę na przedłużenie o rok nauki rodzice ucznia składają w formie pisemnej do wychowawcy oddziału, nie później niż do 15 lutego danego roku szkolnego.
 4. Decyzję o przedłużeniu okresu nauki podejmuje dyrektor szkoły nie później niż do końca lutego w ostatnim roku nauki.
 5. Przedłużenie nauki uczniowi niepełnosprawnemu może być dokonane w przypadkach:

1) braków w opanowaniu wiedzy i umiejętności z zakresu podstawy programowej, utrudniającej kontynuowanie nauki w kolejnym etapie edukacyjnym, spowodowanych dysfunkcją ucznia lub nie usprawiedliwionymi nieobecnościami;
2) braku gotowości ucznia do zmiany szkoły.

§26.1. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców oraz na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno–pedagogicznej, w tym specjalistycznej, zwalnia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją ze sprzężonymi niepełnosprawnościami lub autyzmem z nauki drugiego języka obcego do końca danego etapu edukacyjnego.

 1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z drugiego języka obcego na podstawie tego orzeczenia do zakończenia cyklu edukacyjnego.

§27.1. Uczniowi niepełnosprawnemu szkoła organizuje zajęcia rewalidacyjne, zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno–pedagogicznej. Tygodniowy wymiar zajęć rewalidacyjnych w każdym roku szkolnym wynosi w oddziale ogólnodostępnym po 2 godziny tygodniowo na ucznia.

 1. Liczba godzin zajęć rewalidacyjnych dyrektor szkoły umieszcza w szkolnym planie nauczania i arkuszu organizacyjnym.
 2. Godzina zajęć rewalidacyjnych trwa 60 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć w czasie krótszym niż 60 minut, zachowując ustalony dla ucznia łączny czas tych zajęć. Zajęcia organizuje się w co najmniej dwóch dniach.

§28.1. W szkole za zgodą organu prowadzącego można zatrudniać dodatkowo nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

 1. Nauczyciele, o których mowa w ust. 1:

1) prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami zajęcia edukacyjne oraz wspólnie z innymi nauczycielami i ze specjalistami realizują zintegrowane działania i zajęcia, określone w Indywidualnym Programie Edukacyjno- Terapeutycznym- IPET;
2) prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami i ze specjalistami pracę wychowawczą z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym;
3) uczestniczą, w miarę potrzeb, w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez nauczycieli oraz w zintegrowanych działaniach i zajęciach, określonych w programie, realizowanych przez nauczycieli i specjalistów;
4) udzielają pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne oraz nauczycielom i specjalistom realizującym zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie, w doborze form i metod pracy z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym.

 1. Dyrektor szkoły, uwzględniając indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, wyznacza zajęcia edukacyjne oraz zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie, realizowane wspólnie z innymi nauczycielami przez nauczycieli, o których mowa w ust. 1, lub w których nauczyciele ci uczestniczą.
 2. Dostosowanie warunków przeprowadzania badania do rodzaju niepełnosprawności lub indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia polegać może w szczególności na:

1) zminimalizowaniu ograniczeń wynikających z niepełnosprawności, wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych;
2) odpowiednim przedłużeniu czasu przewidzianego na przeprowadzenie sprawdzianu;
3) zapewnieniu obecności w czasie sprawdzianu specjalisty z zakresu danej niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym, jeżeli jest to niezbędne dla uzyskania właściwego kontaktu z uczniem lub pomocy w obsłudze sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych.

 1. Rada pedagogiczna wskazuje sposób dostosowania warunków przeprowadzania badania kompetencji do rodzaju niepełnosprawności lub indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, uwzględniając posiadane przez tego ucznia lub absolwenta orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

§29. Uczeń niepełnosprawny ma prawo do korzystania z wszelkich form pomocy psychologiczno–pedagogicznej organizowanej w szkole w formach i na zasadach określonych w Rozdziale 4 statutu szkoły.

§30.1. W szkole powołuje się Zespół ds. pomocy psychologiczno–pedagogicznej uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o niedostosowaniu społecznym lub zagrożeniem niedostosowaniem społecznym, zwany dalej Zespołem.

 1. W skład zespołu wchodzą: wychowawca oddziału jako przewodniczący zespołu oraz wszyscy nauczyciele pracujący z dzieckiem oraz w razie potrzeb specjalista zatrudniony w szkole.
 2. Zebrania zespołu odbywają się w miarę potrzeb. Zebrania zwołuje wychowawca oddziału, co najmniej z jednotygodniowym wyprzedzeniem.
 3. W spotkaniach zespołu mogą uczestniczyć:

1) na wniosek dyrektora szkoły – przedstawiciel poradni psychologiczno-pedagogicznej;

2) na wniosek lub za zgodą rodziców ucznia – lekarz, psycholog, pedagog, logopeda lub inny specjalista.

 1. Osoby zaproszone do udziału w posiedzeniu zespołu, a niezatrudnione w szkole są zobowiązane udokumentować swoje kwalifikacje zawodowe oraz złożyć oświadczenie o obowiązku ochrony danych osobowych ucznia, w tym danych wrażliwych. W przypadku braków w powyższych dokumentach, osoba zgłoszona do udziału w posiedzeniu zespołu przez rodziców lub pełnoletniego ucznia nie może uczestniczyć w pracach zespołu.
 2. Dla uczniów, o których mowa w ust. 1, zespół na podstawie orzeczenia opracowuje indywidualny program edukacyjno–terapeutyczny na okres wskazany w orzeczeniu. Zespół opracowuje program po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, we współpracy, w zależności od potrzeb, z poradnią psychologiczno-pedagogiczną.
 3. Program opracowuje się w terminie 30 dni od dnia złożenia w szkole orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub w terminie 30 dni przed upływem okresu, na jaki został opracowany poprzedni program.
 4. Rodzice ucznia mogą uczestniczyć w opracowaniu indywidualnego programu edukacyjno–terapeutycznego oraz dokonywania okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia. W przypadku nieobecności rodziców
  na posiedzeniu Zespołu, rodzice są niezwłocznie zawiadamiani w formie pisemnej
  o ustalonych dla dziecka formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno–pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w których poszczególne formy będą realizowane. Wychowawca klasy przekazuje pisemną informację do rodziców /listownie/, bądź na spotkaniu z rodzicem, zaś rodzic potwierdza otrzymanie informacji podpisem.

§31.1. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego, to ogół działań podejmowanych przez szkołę w celu przygotowania uczniów do świadomego wyboru szkoły ponadpodstawowej.

 1. Celem wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego jest udzielanie uczniom wszechstronnego wsparcia w procesie decyzyjnym wyboru szkoły ponadpodstawowej
  i kierunku kształcenia.
 2. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego realizowany jest poprzez:

1) prowadzenie grupowych zajęć obowiązkowych z zakresu doradztwa zawodowego dla uczniów klas VII i VIII;
2) udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom w zakresie:
3) wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów przy wykonywaniu przyszłych zadań zawodowych;
4) instytucji i organizacji wspierających funkcjonowanie osób z niepełno-sprawnością w życiu zawodowym;
5) alternatywnych możliwości kształcenia dla uczniów z problemami emocjonalnymi i dla uczniów niedostosowanych społecznie;
6) upowszechnianie wśród uczniów i rodziców informacji o aktualnym i prognozowanym zapotrzebowaniu na pracowników, średnich zarobkach w poszczególnych branżach oraz dostępnych stypendiach i systemach dofinansowania kształcenia.

 1. Plan działań szkoły w zakresie doradztwa zawodowego, na dany rok szkolny, opracowuje nauczyciel realizujący zajęcia obowiązkowe z zakresu doradztwa zawodowego.

§32. Organizacją Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego zajmuje się dyrektor szkoły we współpracy ze szkolnym doradcą zawodowym. Głównymi realizatorami systemu są doradca zawodowy, wychowawcy, nauczyciele przedmiotowi, pedagog szkolny, bibliotekarz.

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego zakłada, że:
1) wybór zawodu jest procesem rozwojowym uczniów;
2) na wybór zawodu wpływa: wiedza uczniów na temat własnej osoby, zawodów, ścieżek edukacyjnych i rynku pracy;
3) na wybór zawodu mają wpływ cechy osobowościowe uczniów, umiejętności, doświadczenia, zainteresowania, czynniki emocjonalne i zdrowotne, rodzaj i poziom wykształcenia, wyznawane wartości oraz wpływ rodziny;
4) preferencje zawodowe uczniów wywodzą się z doświadczeń dzieciństwa i rozwijają się w toku życia człowieka;
5) działania podjęte w ramach Węwnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego są systematyczne, zaplanowane i realizowane według harmonogramu pracy szkoły;
6) Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego obejmuje indywidualną i grupową pracę z uczniami, rodzicami i nauczycielami.

§33.1. Główne cele pracy w zakresie doradztwa zawodowego:

1) przygotowanie uczniów do podjęcia trafnej i planowanej decyzji edukacyjnej i zawodowej;
2) wspieranie rozwoju osobowości, zainteresowań i umiejętności;
3) zachęcenie uczniów do pogłębiania wiedzy o zawodach;
4) rozbudzenie wśród uczniów aspiracji zawodowych, motywowanie ich do działania oraz uczulenie uczniów na potrzebę konfrontowania swojego stanu zdrowia z wymaganiami wybieranego zawodu.

 1. Główne zadania szkoły w zakresie doradztwa zawodowego:

1) wpieranie uczniów w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej;
2) wspieranie rodziców i nauczycieli w działaniach doradczy na rzecz młodzieży;
3) rozpoznanie zapotrzebowania uczniów na informacje dotyczące edukacji prozawodowej i wyboru zawodu;
4) gromadzenie, aktualizowanie i udostępnianie informacji na temat ścieżek edukacyjnych i charakterystyki zawodów;
5) udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom;
6) wspieranie działań mających na celu rozwój edukacyjny i zawodowy uczniów.

 1. Zadania szczegółowe w zakresie pracy z uczniami:

1) kształcenie umiejętności analizy swoich mocnych i słabych stron,
2) rozwijanie umiejętności pracy zespołowej i współdziałania w grupie,
3) poznanie możliwości dalszego kształcenia i doskonalenia zawodowego,
4) poznawanie struktury i warunków przyjęć do szkół ponadpodstawowych (czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum, dwustopniowej szkoły branżowej),
5) diagnozę preferencji i zainteresowań zawodowych,
6) poznawanie różnych zawodów, lokalnego rynku pracy,
7) poznanie możliwych form zatrudnienia,
8) spotkania z przedstawicielami różnych zawodów.

 1. Zadania szczegółowe w zakresie pracy z rodzicami:
  • przedstawianie aktualnej oferty edukacyjnej szkolnictwa,
  • indywidualne spotkania z rodzicami, którzy zgłaszają potrzebę doradztwa zawodowego.
 2. Zadania szczegółowe w zakresie współpracy z nauczycielami:

1) utworzenie i zapewnienie ciągłości działania Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa zgodnie ze Statutem Szkoły,
2) kreślenie priorytetów dotyczących orientacji i informacji zawodowej w ramach harmonogramu doradztwa zawodowego,
3) lepsze rozpoznanie potrzeb uczniów, ich poglądów, oczekiwań wobec szkoły i rynku pracy.

 1. Działania z zakresu doradztwa zawodowego realizowane są w ramach:

1) zajęć ze szkolnym doradcą zawodowym,
2) lekcji przedmiotowych i zastępstw w miarę potrzeb i możliwości szkoły,
3) warsztatów pozalekcyjnych dla uczniów, targów edukacyjnych i wycieczek.

§34.1. Szkoła organizuje i realizuje działania w zakresie wolontariatu w celu zapoznawania uczniów z ideą wolontariatu, jaką jest dobrowolna i bezinteresowna pomoc innym.

 1. Zadaniem organizacji i realizacji działań w zakresie wolontariatu jest rozwijanie u uczniów postaw życzliwości i otwartości na potrzeby innych.
 2. Cele i zadania z zakresu wolontariatu szkoła realizuje poprzez organizację koleżeńskiej pomocy uczniowskiej na terenie szkoły oraz przedszkoli lub poprzez koordynowanie udziału uczniów w działaniach organizacji pozarządowych i instytucji.
 3. Nawiązanie współpracy szkoły z organizacją pozarządową lub instytucją, w której uczniowie będą wolontariuszami, odbywa się za zgodą Rady Rodziców.
 4. Działania uczniów z zakresu wolontariatu organizuje wychowawca oddziału w uzgodnieniu z rodzicami.
 5. Dla uczniów klas IV-VIII szkoła dodatkowo organizuje zajęcia pozalekcyjne umożliwiające aktywność społeczną w formie wolontariatu.
 6. Udział uczniów w działaniach z zakresu wolontariatu organizowanych przez szkołę wymaga zgody ich rodziców i odbywa się pod nadzorem nauczycieli.
 7. Rada Pedagogiczna w porozumieniu z Samorządem Uczniowskim określi w drodze uchwały sposób dokumentowania aktywności społecznej uczniów w formie wolontariatu oraz kryteria uzyskiwania wpisu na świadectwie potwierdzającego tę aktywność.

§35.1. Biblioteka szkolna zwana dalej „biblioteką” jest pracownią pełniącą rolę szkolnego centrum informacji, a także miejsca pomocy w odrabianiu zadań domowych.

 1. Czas pracy biblioteki ustala dyrektor w organizacji pracy szkoły na dany rok szkolny.
 2. Z biblioteki mogą korzystać: uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły oraz rodzice uczniów uczęszczających do szkoły.
 3. Z Biblioteki mogą korzystać dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym, wczesnym wspomaganiem rozwoju i zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi oraz ich rodzice.
 4. Zbiorami biblioteki są dokumenty piśmiennicze (książki, czasopisma) i dokumenty niepiśmiennicze (materiały audiowizualne, programy komputerowe).
 5. Do zbiorów bibliotecznych należą:

1) programy, podręczniki szkolne, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe;
2) lektury podstawowe i uzupełniające do języka polskiego i innych przedmiotów;
3) wybrane pozycje z literatury pięknej oraz popularnonaukowej i naukowej; wydawnictwa informacyjne i albumowe;
4) czasopisma dla dzieci i młodzieży;
5) czasopisma ogólnopedagogiczne i metodyczne dla nauczycieli;
6) czasopisma naukowe, popularnonaukowe, społeczno-kulturalne;
7) wydania stanowiące pomoc w pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczycieli;
8) zbiory multimedialne;
9) materiały regionalne i lokalne odpowiednie dla siedziby szkoły oraz materiały odpowiednie dla narodowości uczniów.

 1. Biblioteka szkolna współpracuje z:

1) uczniami w zakresie:

 1. rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań czytelniczych uczniów;
 2. pogłębiania i wyrabiania u uczniów nawyku czytania i samokształcenia;
 3. rozbudzania u uczniów szacunku do podręczników i odpowiedzialności za ich wspólne użytkowanie;
 4. organizowania pomocy w odrabianiu zadań domowych.

2) nauczycielami w zakresie:

 1. udostępniania programów nauczania, podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych;
 2. udostępniania literatury metodycznej, naukowej oraz zbiorów multimedialnych;
 3. przekazywania wychowawcom informacji o stanie czytelnictwa uczniów oraz sposobie wywiązania się z dbania o wspólne podręczniki.

3) rodzicami w zakresie:

 1. wyposażenia uczniów w bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe;
 2. przekazywania informacji o stanie czytelnictwa uczniów oraz sposobie wywiązania się z dbania o wspólne podręczniki;
 3. popularyzowania wiedzy pedagogicznej, psychologii rozwojowej oraz sposobów przezwyciężania trudności w nauce i wychowaniu dzieci i młodzieży.
 4. Biblioteka współpracuje z pracownikami szkoły, radą rodziców, innymi bibliotekami oraz instytucjami kulturalno-oświatowymi w zakresie organizowania lekcji bibliotecznych oraz wymiany książek, materiałów edukacyjnych i zbiorów multimedialnych.
 5. Prawa i obowiązki czytelników biblioteki określa regulamin biblioteki, który Dyrektor w uzgodnieniu z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim w drodze zarządzenia je reguluje.
 6. Biblioteka, nie rzadziej niż, co cztery lata przeprowadza inwentaryzację księgozbioru z uwzględnieniem przepisów o bibliotekach.

§36. 1. W szkole działa świetlica szkolna, zwana dalej „świetlicą”.

 1. Celem działania świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki w czasie poza zajęciami dydaktyczno-wychowawczymi przewidzianymi
  w organizacji roku szkolnego.
 2. Do zadań świetlicy należy:

1) organizowanie pomocy uczniom w odrabianiu zadań domowych;
2) organizowanie udziału uczniów w zajęciach rozwijających ich zainteresowania i uzdolnienia;
3) organizowanie odpoczynku i relaksu zapewniającego prawidłowy rozwój uczniów;
4) tworzenie warunków do prawidłowego przebiegu procesu wychowawczego uczniów.

 1. Świetlica działa we wszystkie dni roku szkolnego oprócz ferii letnich i zimowych od poniedziałku do piątku w godzinach rannych od 7.00 do 7.45 oraz po zajęciach do godz. 15.00.
 2. Świetlica organizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów, którzy pozostają w szkole poza zajęciami przewidzianymi w planie zajęć ze względu na:

1) czas pracy rodziców;
2) organizację dojazdu do szkoły;
3) inne okoliczności wymagające opieki.

 1. Przyjmowanie uczniów do świetlicy ze względu na czas pracy rodziców odbywa się na pisemny wniosek rodziców.
 2. Dyrektor w drodze zarządzenia, określa wzór wniosku o przyjęcie dziecka do świetlicy, który w szczególności zawiera;

1) określenie czasu niezbędnej opieki nad dzieckiem;
2) wskazanie osób upoważnionych do odbioru dziecka ze świetlicy;
3) podanie danych niezbędnych dla sprawowania prawidłowej opieki nad dzieckiem.

 1. Na polecenie Dyrektora świetlica organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów ze względu na inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole.
 2. Zajęcia świetlicowe odbywają się w pomieszczeniach świetlicy oraz w miejscach wyznaczonych przez dyrektora/kierownika świetlicy, w tym w salach lekcyjnych, bibliotece szkolnej, sali komputerowej i sali gimnastycznej, boiskach szkolnych i szkolnym placu zabaw.
 3. Świetlica umożliwia uczniom pozostającym w świetlicy odrabiane zadań domowych pod opieką wychowawcy świetlicy.
 4. Świetlica umożliwia uczniom pozostającym pod jej opieką odpoczynek i relaks, w tym na świeżym powietrzu.
 5. Na zajęciach świetlicowych pod opieką jednego nauczyciela nie może pozostawać więcej niż 25 uczniów.
 6. Świetlica w uzgodnieniu z rodzicami organizuje możliwość spożywania posiłków oraz zapewnia herbatę.
 7. W czasie pozostawania pod opieką świetlicy, uczeń w uzgodnieniu z rodzicami ma prawo korzystać z zajęć pozalekcyjnych, zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz innych zajęć organizowanych na terenie szkoły.
 8. Dzieci są odbierane ze świetlicy szkolnej przez osoby do tego upoważnione, lub wychodzą z niej samodzielnie na zasadach uzgodnionych z rodzicami.
 9. Szczegółową organizację pracy świetlicy w danym roku szkolnym oraz plany zajęć świetlicowych na dany rok szkolny opracowuje wyznaczony nauczyciel świetlicy w terminie do 30 września, a zatwierdza dyrektor.

§37.1. W szkole funkcjonuje jadalnia szkolna zwana dalej „stołówką”.

 1. Stołówka organizuje dożywianie w formie ciepłego napoju oraz obiadów na zasadzie cateringu z uwzględnieniem zasad zdrowego żywienia dzieci i młodzieży.
 2. Posiłki wydawane w stołówce spełniają wymagania, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz normy żywienia mając na względzie wartości odżywcze i zdrowotne.
 3. Ze stołówki mogą korzystać uczniowie i pracownicy szkoły.
 4. Korzystanie ze stołówki jest częściowo odpłatne.
 5. Zasady odpłatności za korzystanie z posiłków określają odrębne przepisy.
 6. Stołówka jest czynna podczas przerw śniadaniowych i obiadowych.

Rozdział 5

Nauczyciele i pracownicy szkoły

§38.1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych.

 1. Nauczycieli zatrudnia się na stanowiskach pracy:

1) nauczyciel realizujący zajęcia edukacyjne;
2) nauczyciel wychowania przedszkolnego;
3) pedagog szkolny;
4) bibliotekarz;
5) wychowawca świetlicy;
6) nauczyciel posiadający kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej;
7) nauczyciel współorganizujący proces kształcenia
8) nauczyciel specjalista.

 1. W szkole tworzy się funkcję nauczyciela wychowawcy oddziału szkolnego.
 2. Na stanowiskach niepedagogicznych zatrudnieni są pracownicy:

1) pracownicy administracji;
2) pracownicy obsługi;
3) pomoc nauczyciela.

 1. W szkole podczas nieobecności dyrektora nadzór sprawuje społeczny zastępca.
 2. W szkole utworzono następujące stanowiska kierownicze: księgowa.

§39.1. Nauczyciel realizuje dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze zadania szkoły, zgodnie z jej charakterem określonym w statucie i odpowiada za jakość jej pracy, w tym wyniki pracy dydaktyczno-wychowawczej i sposób sprawowania opieki nad uczniami w zakresie powierzonych mu zadań, odpowiedzialności i uprawnień.

 1. Podstawową zasadą pracy nauczyciela jest kierowanie się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, poszanowanie godności, a także uważne towarzyszenie im w dorastaniu i osiąganiu dojrzałości.
 2. Do zakresu zadań nauczycieli należy w szczególności:

1) realizowanie programów pracy szkoły na powierzonych mu zajęciach edukacyjnych;
2) zapewnienie uczniom bezpieczeństwa w czasie zajęć organizowanych przez szkołę oraz w czasie pełnienia dyżurów w miejscu wyznaczonym przez dyrektora;
3) prowadzenie obserwacji pedagogicznych w celu rozpoznania u uczniów przyczyn trudności w uczeniu się, szczególnych uzdolnień oraz przyczyn problemów w komunikacji;
4) bezstronne, obiektywne oraz sprawiedliwe ocenianie i traktowanie wszystkich uczniów zgodnie z przyjętymi przez szkołę zasadami oceniania wewnątrzszkolnego;
5) kontrolowanie obecności uczniów na zajęciach oraz podejmowanie czynności wyjaśniających przyczyny nieobecności;
6) systematyczne prowadzenie dokumentacji pedagogicznej;
7) komunikowanie się z rodzicami w sprawach nauki oraz zachowania uczniów;
8) organizowanie pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej;
9) opieka nad powierzonymi izbami lekcyjnymi oraz troska o znajdujący się w nich sprzęt i wyposażenie.

 1. Nauczyciel zobowiązany jest do wzbogacania własnego warsztatu pracy oraz stałego podnoszenie i aktualizowania wiedzy i umiejętności pedagogicznych poprzez aktywne uczestniczenie w doskonaleniu zawodowym organizowanym w szkole i przez instytucje wspomagające szkołę.

§40. Do zakresu zadań nauczyciela współorganizującego proces kształcenia należy:

1) prowadzenie wspólnie z innymi nauczycielami zajęć edukacyjnych oraz wspólnie z innymi nauczycielami i ze specjalistami realizacja zintegrowanych działań i zajęć, określonych w programie,
2) prowadzenie wspólnie z innymi nauczycielami i ze specjalistami pracy wychowawczej z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym,
3) uczestniczenie, w miarę potrzeb, w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez nauczycieli oraz w zintegrowanych działaniach i zajęciach, określonych w programie, realizowanych przez nauczycieli i specjalistów,
4) udzielanie pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne oraz nauczycielom i specjalistom realizującym zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie, w doborze form i metod pracy z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym.

§41.1. Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej „wychowawcą”.

 1. Wychowawca opiekuje się uczniami w powierzonym mu oddziale i jest ich rzecznikiem w środowisku szkolnym.
 2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, jeżeli to możliwe, aby nauczyciel wychowawca opiekował się danym oddziałem
  w ciągu całego etapu edukacyjnego.
 3. Do zakresu zadań nauczyciela wychowawcy należy w szczególności:

1) opieka nad oddziałem i prowadzenie planowej pracy wychowawczo-profilaktycznej z wychowankami;
2) współdziałanie z nauczycielami uczącymi w oddziale, uzgadnianie i  koordynowanie realizowanych przez nich działań dydaktyczno-wychowawczych;
3) współdziałanie ze specjalistami w celu rozpoznawania i zaspakajania indywidualnych potrzeb wychowanków;
4) utrzymywanie kontaktu z rodzicami wychowanków, systematyczne informowanie ich o postępach dzieci oraz działaniach podejmowanych przez szkołę;
5) włączanie rodziców w realizację programów pracy szkoły w tym w szczególności we wszystkie działania wychowawczo-profilaktyczne oraz bezpieczeństwa uczniów i ochrony ich zdrowia;
6) kontrolowanie obecności wychowanków na zajęciach, podejmowanie czynności wyjaśniających przyczyny nieobecności oraz inicjowanie egzekucji administracyjnej wobec uczniów nie realizujących obowiązku szkolnego; przygotowanie i prowadzenie spotkań z rodzicami;
7) prowadzenie dokumentacji wychowawcy klasowego zgodnie z odrębnymi przepisami.

 1. Wychowawca otacza indywidualną opieką wychowawczą każdego ze swoich wychowanków, a także planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia zespołowego integrujące oddział klasowy.

§ 42. Zadania i obowiązki nauczyciela bibliotekarza.

 1. Nauczyciel bibliotekarz na równi z innymi nauczycielami uczestniczy w pracy dydaktyczno- – wychowawczej szkoły oraz jest członkiem rady pedagogicznej.
 2. Nauczyciel bibliotekarz zobowiązany jest do:

1) udostępniania zbiorów biblioteki;
2) udzielania informacji bibliotecznych;
3) poznawania uczniów, ich potrzeb czytelniczych oraz zainteresowań;
4) współdziałania z nauczycielami w zakresie wykorzystania zbiorów bibliotecznych i rozwijania kultury czytelniczej;
5) prowadzenie różnych form upowszechniania czytelnictwa;
6) współpracy z instytucjami kultury i placówkami oświatowymi m.in. poprzez organizację i udział w konkursach czytelniczych, literackich i plastycznych;
7) kompletowania zbiorów i różnego rodzaju materiałów edukacyjnych oraz programów na nośnikach elektronicznych;
8) inwentaryzacji i zabezpieczania zbiorów;
9) pełnienia funkcji doradczo-informacyjnej w zakresie materiałów dydaktycznych gromadzonych w szkole;
10) ewidencjonowania, opracowywania i selekcjonowania zbiorów;
11) uzgadniania stanu majątkowego z księgowością;
12) odpowiedzialność za stan i wykorzystanie zbiorów;
13) współpracę z innymi bibliotekami szkolnymi i pozaszkolnymi, instytucjami, organizacjami;
14) realizowanie ogólnopolskich akcji i programów (w zależności od zgłoszonych ofert).

§43. Zadania i obowiązki pedagoga:

 1. prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły;
 2. diagnozowanie sytuacji wychowawczych szkole;
 3. udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 4. podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
 5. w miarę możliwości minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy
  w środowisku przedszkolnym, szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
 6. inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
 7. pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
 8. wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów

§44. Obowiązki nauczyciela prowadzącego zajęcia logopedyczne:

 1. diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego uczniów;
 2. prowadzenie zajęć logopedycznych dla uczniów oraz porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń;
 3. podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów;
 4. wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:

1) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci,
2) udzielaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

§45.1. Zadaniem pracowników administracji i obsługi jest zapewnienie sprawnego działania szkoły, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w sposób zapewniający bezpieczeństwo uczniów, dbanie o ład, czystość i porządek.

 1. Do obowiązków pracowników administracji i obsługi w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom należy:

1) przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny prac,
2) ustawiczne monitorowanie stanu technicznego sprzętu i urządzeń na terenie szkoły,
3) monitorowanie ruchu uczniów i interesantów w szkole,
4) bieżące informowanie Dyrektora o każdym zagrożeniu zdrowia lub bezpieczeństwa uczniów.

 1. Szczegółowy zakres obowiązków odpowiedzialności i uprawnień pracowników, o których mowa w ust. 1, ustala dyrektor.

§46. Szczegółowy zakres obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień dla poszczególnych nauczycieli i pracowników szkoły określają odrębne dokumenty tworzone na podstawie prawa pracy.

Rozdział 6

Warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego

§47.1. Ocenianiu w szkole podlegają osiągnięcia edukacyjne i zachowanie ucznia.

 1. Celem oceniania wewnątrzszkolnego zwanego dalej „ocenianiem” jest:
 2. informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;
 3. udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien dalej się uczyć;
 4. udzielanie uczniowi wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;
 5. motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
 6. monitorowanie bieżącej pracy i zachowania ucznia;
 7. dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia;
 8. umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.
 9. Ocena jest informacją, w jakim stopniu uczeń spełnił wymagania programowe postawione przez nauczyciela oraz przyjęte kryteria zachowania.

§48.1.Podstawą ustalania w szkole śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych są wymagania edukacyjne określone przez nauczyciela i podane do wiadomości uczniów, rodziców i dyrektora.

 1. Wymagania edukacyjne to oczekiwane przez nauczyciela osiągnięcia ucznia, niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych odnoszące się do realizowanego programu nauczania.
 2. Nauczyciel formułując wymagania określa poziom koniecznych wiadomości i umiejętności na poszczególne oceny oraz sposób i formy ich sprawdzania.
 3. Uczniowie corocznie, w terminie do 15 września, informowani są o wymaganiach edukacyjnych na poszczególnych zajęciach edukacyjnych, przez nauczyciela prowadzącego te zajęcia.
 4. Rodzice otrzymują informację pisemną, wklejoną do zeszytu, a także od wychowawcy oddziału na pierwszym w danym roku szkolnym zebraniu z rodzicami.
 5. Nauczyciel ma obowiązek dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w ust. 2 do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:

1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym;
2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego orzeczenia;
3) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na potrzebę takiego dostosowania – na podstawie tej opinii;
4) objętego pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów w szkole- na podstawie tego rozpoznania;
5) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej opinii;

 1. Dostosowanie wymagań edukacyjny do możliwości ucznia, o którym mowa w ust. 5 dotyczy:

1) warunków prezentowania wiedzy i umiejętności;
2) poziom koniecznych umiejętności i wiadomości na poszczególne oceny oraz sposób i formy ich sprawdzania;
3) zadawania prac domowych.

§49.1. Ocenianie zachowania ucznia ukierunkowane jest na proces samokontroli i zachęcania uczniów do wzmożonej pracy nad sobą.

 1. Ocena z zachowania powinna utrwalać i nagradzać postawy pozytywne, a eliminować te, które w społeczności szkolnej zostały uznane za niewłaściwe.
 2. Kryteriami oceniania zachowania są:

1) Sposób wywiązywania się z obowiązków ucznia, w tym:

 1. właściwego zachowania podczas zajęć edukacyjnych;
 2. przestrzeganie zasad usprawiedliwiania nieobecności, w określonym terminie i formie;
 3. przestrzegania zasad ubierania się uczniów na terenie szkoły;
 4. przestrzegania warunków wnoszenia i korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły;
 5. właściwego zachowania wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz pozostałych uczniów;

2) sumienność wywiązywanie się z zadań zespołowych realizowanych w szkole;
3) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
4) troska o mienie szkolne i własne.

§50. Ocena zachowania w klasach I-III

 1. W klasach I-III śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest oceną opisową, która uwzględnia następujące obszary:

1) Tworzenie obrazu samego siebie:

 • ma właściwy stosunek do nauczycieli, innych pracowników szkoły oraz kolegów i koleżanek,
 • mówi prawdę,
 • dba o czystość mowy ojczystej,
 • nie używa wulgaryzmów,
 • dba o czystość osobistą oraz najbliższego otoczenia,
 • jest punktualny,
 • bierze czynny udział w życiu klasy i godnie reprezentuje szkołę,
 • chętnie uczestniczy w konkursach;

2) Sposoby pracy:

 • wywiązuje się ze zobowiązań uczniowskich,
 • uważnie pracuje na zajęciach,
 • systematycznie i starannie odrabia prace domowe,
 • jest przygotowany do zajęć,
 • pracuje w ciszy i skupieniu;

3) Współpraca z innymi:

 • jest koleżeński,
 • jest tolerancyjny,
 • współpracuje z kolegami w zespole w czasie zajęć i zabaw,
 • udziela pomocy kolegom i koleżankom;

4) Zachowanie w różnych sytuacjach:

 • przestrzega form grzecznościowych,
 • szanuje mienie szkoły i innych osób,
 • potrafi opanować negatywne emocje takie, jak: gniew, kłótliwość, złość i agresja,
 • przestrzega ustalonych zasad zachowania w klasie, w szkole oraz poza nią,
 • dba o bezpieczeństwo własne i innych.

 

§51. Ocena z zachowania w kl. IV-VIII

  1. Ocena wzorowa

1) Wywiązywanie się z obowiązków szkolnych:

 • uczeń punktualnie przychodzi na lekcje, ma wszystkie godziny usprawiedliwione,
 • godnie reprezentuje szkołę na zewnątrz,
 • sumiennie wykonuje swoje obowiązki,
 • zawsze jest przygotowany do zajęć,
 • zawsze wywiązuje się z powierzonych zadań i wykazuje własną inicjatywę,
 • zawsze przestrzega obowiązujących w szkole zasad (statut, regulamin),
 • nie ma spóźnień zaistniałych z jego winy;

2) Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią. Okazywanie szacunku innym osobom:

 • zawsze nosi odpowiedni strój,
 • szanuje godność osobistą własną i innych,
 • postępuje uczciwie,
 • w kulturalny sposób zawsze zwraca się do pracowników szkoły, kolegów i koleżanek,
 • zawsze stosuje zwroty grzecznościowe;

3) Dbanie o piękno mowy Ojczystej:

 • nie używa wulgaryzmów,
 • dba o piękno mowy ojczystej;

4) Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej:

 • aktywnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły,
 • chętnie i bezinteresownie pomaga kolegom,
 • jest wrażliwy na potrzeby innych,
 • zawsze jest tolerancyjny;

5) Dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych osób:

 • nie ulega nałogom i nie przejawia zachowań ryzykownych,
 • nie używa przemocy psychicznej, fizycznej i cyberprzemocy,
 • zawsze dba o bezpieczeństwo swoje i innych;

6) Rozwój własny:

 • chętnie uczestniczy w konkursach,
 • jest ambitny, pomysłowy, pracuje samodzielnie,
 • rozwija swoje zainteresowania,
 • uczestniczy w proponowanych zajęciach szkolnych i pozaszkolnych:

7) Dbanie o honor i tradycje szkoły:

 • zawsze nosi odpowiedni strój, w tym strój galowy, zgodnie z ceremoniałem szkoły.

 

  1. Ocena bardzo dobra

1) Wywiązywanie się z obowiązków szkolnych:

 • punktualnie przychodzi na lekcje (dopuszcza się 1 spóźnienie z winy ucznia),
 • ma wszystkie godziny usprawiedliwione,.
 • sumiennie wykonuje swoje obowiązki, zawsze wywiązuje się z powierzonych, zadań.(nie ma spóźnień zaistniałych z jego winy),
 • najczęściej jest przygotowany do zajęć,
 • przestrzega obowiązujących w szkole i klasie zasad (statuty, regulaminy),
 • godnie reprezentuje szkołę na zewnątrz;

2) Godne, kulturalnie zachowywanie się w szkole i poza nią. Okazywanie szacunek innym osobom:

 • szanuje godność osobistą własną i innych,
 • postępuje uczciwie,
 • nie używa wulgaryzmów, dba o piękno mowy ojczystej,
 • w kulturalny sposób zwraca się do pracowników szkoły, koleżanek i kolegów,
 • stosuje zwroty grzecznościowe;

3) Dbanie o piękno mowy Ojczystej:

 • nie używa wulgaryzmów,
 • dba o piękno mowy ojczystej;

4) Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej:

 • aktywnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły,
 • chętnie i bezinteresownie pomaga kolegom,
 • jest wrażliwy na potrzeby innych,
 • jest tolerancyjny wobec innych;

5) Dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych osób:

 • nie ulega nałogom i nie przejawia zachowań ryzykownych,
 • nie używa przemocy fizycznej, psychicznej i cyberprzemocy,
 • dba o bezpieczeństwo swoje i innych;

6) Rozwój własny:

 • uczestniczy w konkursach szkolnych i międzyszkolnych,
 • rozwija swoje zainteresowania,
 • uczestniczy w proponowanych zajęciach szkolnych i pozaszkolnych;

7) Dbanie o honor i tradycje szkoły:

 • zawsze nosi odpowiedni strój, w tym strój galowy, zgodnie z ceremoniałem szkoły.

 

  1. Ocena dobra

1) Wywiązywanie się z obowiązków szkolnych:

 • sporadycznie spóźnia się na lekcje (dopuszcza się do 3 spóźnień),
 • ma usprawiedliwione wszystkie nieobecności,
 • wykonuje swoje obowiązki i zadania bez większych zastrzeżeń,
 • najczęściej jest przygotowany do zajęć (dopuszczalne są sporadyczne nieprzygotowania).,
 • stara się przestrzegać obowiązujących w szkole i klasie zasad,
 • właściwie reprezentuje szkołę na zewnątrz;

2) Godne, kulturalnie zachowywanie się w szkole i poza nią. Okazywanie szacunek innym osobom:

 • szanuje godność osobistą własną i innych,
 • postępuje uczciwie,
 • nie zakłóca przebiegu uroczystości szkolnych,
 • stosuje zwroty grzecznościowe:

3) Dbanie o piękno mowy Ojczystej:

 • nie używa wulgaryzmów,
 • dba o piękno mowy ojczystej;

4) Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej:

 • uczestniczy w życiu klasy i szkoły,
 • zazwyczaj pomaga innym również kolegom,
 • jest tolerancyjny wobec innych,
 • potrafi przyznać się do błędu;

5) Dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych osób:

 • nie ulega nałogom,
 • nie używa przemocy fizycznej, psychicznej i cyberprzemocy,
 • dba o bezpieczeństwo swoje i innych;

6) Rozwój własny:

 • stara się uczestniczyć w konkursach,
 • stara się uczestniczyć w proponowanych dodatkowych zadaniach i zajęciach szkolnych i pozaszkolnych;

7) Dbanie o honor i tradycje szkoły:

 • nosi odpowiedni strój.

 

  1. Ocena poprawna

1) Wywiązywanie się z obowiązków szkolnych:

 • sporadycznie spóźnia się na lekcje (do 5 na semestr),
 • ma frekwencję wymagającą interwencji wychowawcy,
 • nie zawsze wywiązuje się ze swoich obowiązków,
 • niesytematycznie przygotowuje sie do lekcji,
 • zdarza mu się nie wykonywać poleceń nauczycieli i innych pracowników szkoły;

2) Godne, kulturalnie zachowywanie się w szkole i poza nią. Okazywanie szacunek innym osobom:

 • wymaga przypomnienia o potrzebie okazywania szacunku innym,
 • zdarza mu się swoim zachowaniem zakłócać przebieg uroczystości szkolnych,
 • zdarzają się mu przejawy agresji słownej w konfliktach;

3) Dbanie o piękno mowy Ojczystej:

 • jego kultura języka budzi zastrzeżenia;

4) Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej:

 • zazwyczaj uczestniczy w pracach na rzecz zespołu lub klasy,
 • sporadycznie pomaga innym,
 • jest bierny wobec przejawów zła,
 • zdarza mu się być nieuczciwym, nie dotrzymywać słowa i kłamać,
 • podejmuje działania na rzecz poprawy swojego zachowania;

5) Dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych osób:

 • sporadycznie ulega konfliktom i bójkom,
 • nie łamie rażąco zasad bezpieczeństwa,
 • wymaga zwracania uwagi, że nie przestrzega regulaminów i zasad;

6) Rozwój własny:

 • rzadko uczestniczy w zajęciach i zadaniach szkoły,
 • rzadko bierze udział w konkursach szkolnych;

7) Dbanie o honor i tradycje szkoły:

 • zazwyczaj nosi odpowiedni strój.

 

  1. Ocena nieodpowiednia

1) Wywiązywanie się z obowiązków szkolnych:

 • nie przygotowuje się do lekcji,
 • nie wykonuje poleceń nauczycieli i innych pracowników szkoły,
 • często spóźnia się na lekcje,
 • posiada godziny nieusprawiedliwione,
 • nie prowadzi zeszytów przedmiotowych,
 • często lekceważy uwagi nauczycieli i pracowników szkoły;

2) Godne, kulturalnie zachowywanie się w szkole i poza nią. Okazywanie szacunek innym osobom:

 • zdarzają się przejawy agresji słownej w konfliktach z rówieśnikami i osobami dorosłymi,
 • nie okazuje szacunku innym,
 • nie nosi odpowiedniego stroju,
 • często zakłóca przebieg uroczystości szkolnych;

3) Dbanie o piękno mowy Ojczystej:

 • jego kultura języka budzi zastrzeżenia;

4) Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej:

 • nie reaguje na przejawy zła,
 • unika pracy na rzecz zespołu lub klasyfikacyjnych,
 • nie podejmuje działania na rzecz poprawy swojego zachowania,
 • bywa nieuczciwy, kłamie, nie dotrzymuje słowa,
 • wyśmiewa się i szydzi z kolegów;

5) Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych:

 • ma problemy z dyscypliną,
 • działa na szkodę społeczności szkolnej,
 • uczestniczy w aktach agresji i przemocy,
 • uczniowi zdarza się palić papierosy, pić alkohol i stosować cyberprzemoc,
 • zdarza się, że prowokuje konflikty i bójki;

6) Rozwój własny:

 • nie bierze udziału w konkursach szkolnych,
 • rzadko uczestniczy w proponowanych zajęciach i zadaniach szkoły;

7) Dbanie o honor i tradycje szkoły:

 • zdarza się, że nie nosi odpowiedniego stroju.

 

  1. Ocena naganna

1) Wywiązywanie się z obowiązków szkolnych:

 • uczeń notorycznie spóźnia się na lekcje,
 • wagaruje i większość godzin nieobecności jest nieusprawiedliwiona,
 • nie wywiązuje się ze swoich obowiązków,
 • nie wykazuje aktywności na lekcjach i nie jest przygotowany do zajęć,
 • nie przestrzega obowiązujących w szkole zasad i reguł;

2) Godne, kulturalnie zachowywanie się w szkole i poza nią. Okazywanie szacunek innym osobom:

 • nie szanuje nauczycieli i pracowników szkoły,
 • stosuje arogancki ton wypowiedzi,
 • nie stosuje zwrotów grzecznościowych,
 • nie zachowuje się stosownie do sytuacji (apele, przerwy, wyjścia, wycieczki, ….);

3) Dbanie o piękno mowy Ojczystej:

 • używa często i świadomie wulgaryzmów;

4) Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej:

 • nie przestrzega norm społecznych,
 • nie uczestniczy w życiu klasy i szkoły,
 • często działa na szkodę społeczności szkolnej,
 • nie szanuje mienia szkoły i innych,
 • nie pomaga innym, nie jest tolerancyjny;

5) Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych:

 • pali papierosy, pije alkohol, stosuje cyberprzemoc,
 • niszczy mienie szkoły,
 • narusza nietykalność cielesną innych,
 • prowokuje i uczestniczy w bójkach,
 • uczeń stwarza sytuacje groźne dla siebie i innych;

6) Rozwój własny:

 • uczeń nie uczestniczy w dodatkowych zajęciach, zadaniach szkoły;

7) Dbanie o honor i tradycje szkoły:

 • nie nosi odpowiedniego stroju.

§52.1.Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie mu informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.

 1. Ocena bieżąca poziomu wiadomości i umiejętności ucznia dokonywana jest systematycznie w odniesieniu do wymagań edukacyjnych, o których mowa w §48.

§53. Ocenianie bieżące w klasach I-III

 1. W szkole przyjęto następujące rodzaje ocen w klasach I-III:

1) wstępna ocena rozwoju i możliwości ucznia klasy I, która jest podstawą do zapewnienia mu maksymalnego rozwoju dokonywana według wzoru przyjętego w szkole,
2) ocena bieżąca,
3) ocena podsumowująca:

 1. śródroczna – karta oceny opisowej (wzór przygotowany przez szkołę),
 2. roczna – ocena opisowa.
 3. W szkole przyjęto następujące sposoby sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów w klasach I-III:

1) ustnie,
2) pisemne – dłuższe wypowiedzi,
3) kartkówki – trwają maksymalnie 15 minut i nie muszą być zapowiadane,
4) sprawdziany – trwają od 30 do 45 minut i muszą być zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem – nauczyciel musi sprawdzić je w ciągu 2 tygodni,
5) testy trwające 2-3 godziny lekcyjne i mogą być przeprowadzane w częściach; muszą być zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem – nauczyciel musi sprawdzić je w ciągu 2 tygodni,
6) obserwacja pracy indywidualnej i w grupie,
7) aktywność w trakcie zajęć,
8) odrabianie zadań domowych,
9) dodatkowe prace samodzielne (albumy, makiety, plakaty…),
10) ćwiczenia praktyczne.

 1. W szkole w klasach I-III przyjęto następujące formy sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów:

1) głośne i ciche czytanie,
2) przepisywanie (poprawność i estetyka zapisu),
3) pisanie z pamięci i ze słuchu,
4) wypowiedzi ustne i pisemne,
5) prowadzenie zeszytów i ćwiczeń,
6) czytanie lektur,
7) obserwacja zjawisk przyrodniczych,
8) liczenie pamięciowe i pisemne,
9) układanie zadań matematycznych,
10) przeprowadzanie pomiarów,
11) wykorzystanie matematyki w życiu codziennym,
12) stosowanie różnorodnych technik plastycznych i technicznych,
13) dokładność i estetyka wykonania prac,
14) śpiewanie,
15) korzystanie z zapisu melodii,
16) rozpoznawanie utworów muzycznych,
17) zaangażowanie w wykonywanie ćwiczeń gimnastycznych,
18) posługiwanie się komputerem w różnych sytuacjach,
19) posługiwanie się w podstawowym zakresie językiem nowożytnym,
20) aktywność na lekcji,
21) praca w zespole.

 1. W klasach I-III oceny bieżące ustala się w formie:

1) znaczków:

J W – Wspaniale! Osiągasz znakomite wyniki.
B – Bardzo dobrze pracujesz.
K D – Dobrze pracujesz, ale stać cię na więcej.
L P – Pracuj więcej!

 

2) słów:

 1. Wspaniale
 2. Bardzo dobrze
 3. Dobrze
 4. Pracuj więcej
 5. Nauczyciel dokonuje oceny na bieżąco w klasie, podczas działalności ucznia:

1) sprawdza wykonywane prace,
2) chwali za wysiłek, za chęci, za pracę,
3) nagradza uśmiechem, pochwałą, gestem,
4) wskazuje, co uczeń powinien zmienić, poprawić czy wyeksponować,
5) podkreśla, osiągnięcia ucznia, ale nie porównuje go z innymi uczniami.

 1. Sprawdzone i ocenione prace kontrolne przechowywane przez nauczyciela uczeń i rodzice otrzymują do wglądu, zawsze, gdy zajdzie taka potrzeba.
 2. W klasach I-III dopuszcza się poprawianie oceny bieżącej na prośbę ucznia lub rodziców oraz po sugestii nauczyciela w formie dogodnej dla ucznia (pisemnej, ustnej lub łącznej).
 3. W razie nieobecności, uczeń ma obowiązek nadrobić zaległości z zakresu poszczególnych edukacji w terminie uzgodnionym z nauczycielem.

 

§54. Ocenianie bieżące w klasach IV-VIII

 1. Ocenie podlegają wszystkie formy pracy ucznia:

1) prace klasowe, wykonywane na jednej lub dwóch godzinach lekcyjnych, obejmujące treść całego działu (lub dużą część działu);
2) testy,
3) kartkówki z trzech ostatnich tematów,
4) czytanie /dotyczy zarówno rozumienia jak i techniki czytania,
5) czytanie lektur,
6) prace domowe,
7) zadania i ćwiczenia wykonywane przez uczniów podczas lekcji,
8) sprawdziany;
9) wypowiedzi ustne,
10) recytację,
11) dyktando,
12) prace wykonywane w zespole,
13) testy sprawnościowe,
14) prace plastyczne i techniczne,
15) prowadzenie zeszytu przedmiotowego lub zeszytu ćwiczeń,
16) aktywność na lekcjach,
17) inne formy aktywności i pracy ucznia zgodnie ze specyfiką przedmiotu określone w przedmiotowym systemie oceniania.

 1. W przypadku prac pisemnych:

1) ocenie podlega:

 1. zrozumienie tematu,
 2. znajomość opisywanych zagadnień,
 3. sposób prezentacji,
 4. konstrukcja pracy i jej forma graficzna;

2) ich ilość w semestrze, którą ustala i podaje każdy z nauczycieli, jest zależna od specyfiki przedmiotu.

 1. W przypadku wypowiedzi ustnych:

2) ocenia się udział i przygotowanie ucznia do zajęć oraz spójną odpowiedź na pytanie nauczyciela:
2)  w szczególności ocenie podlega:

 1. znajomość zagadnienia,
 2. samodzielność wypowiedzi,
 3. kultura języka,
 4. precyzja, jasność, oryginalność ujęcia tematu.
 5. Ocenę za prace wykonywane w grupie może otrzymać cały zespół lub indywidualny uczeń. Ocenie podlegają:

1) planowanie i organizacja pracy grupowej,
2) efektywne współdziałanie,
3) wywiązywanie się z powierzonych ról,
4) rozwiązywanie problemów w sposób twórczy.

 1. W tygodniu mogą się odbyć najwyżej trzy prace klasowe, sprawdziany lub testy, przy czym nie więcej niż jedna forma dziennie, zapowiedziane i wpisane do dziennika z tygodniowym wyprzedzeniem. Nauczyciel ma prawo stosowania kartkówki zamiast ustnej formy odpowiedzi i może jej nie zapowiadać. Kartkówki są sprawdzeniem wiadomości i umiejętności najwyżej z trzech ostatnich lekcji.
 2. Uczeń ma prawo znać zakres materiału przewidzianego do kontroli i wymagań, jakim będzie musiał sprostać.
 3. Rodzice są powiadamiani o postępach i trudnościach ucznia w nauce w czasie wyznaczonych spotkań z wychowawcą, podczas konsultacji z nauczycielami przedmiotu (w terminach spotkań z wychowawcą klasy) oraz w Dzienniku elektronicznym w innych formach w zależności od potrzeb.
 4. Prace pisemne powinny być sprawdzone i ocenione przez nauczyciela w terminie do 14 dni od dnia ich przeprowadzenia i przechowywane w szkole do końca bieżącego roku szkolnego.
 5. Uczeń ma prawo do poprawy ocen bieżących na warunkach ustalonych przez nauczyciela, który wystawił ocenę, w terminie do 2 tygodni.
 6. Uczeń, który nie uczestniczył w określonej formie sprawdzania osiągnięć z powodu nieobecności, może zostać zobowiązany do zaprezentowania wiadomości i umiejętności we wskazanej formie i terminie ustalonym przez nauczyciela.
 7. W ramach oceniania bieżącego:

1) uczeń jest oceniany systematycznie,
2) uczeń jest oceniany z każdej sprawności charakterystycznej dla danych zajęć edukacyjnych,
3) nauczyciel uzasadnia ocenę, daje uczniowi wskazówki, w jaki sposób może 4) on poprawić swoje osiągnięcia edukacyjne,
5) uzasadnienie oceny powinno być sformułowane w sposób życzliwy dla ucznia i powinno uwzględniać jego wysiłek w uzyskanie osiągnięć edukacyjnych,
6) w uzasadnieniu nauczyciel stosuje zasadę pierwszeństwa zalet przed niedoskonałościami.

 1. W ciągu okresu objętego klasyfikacją uczeń powinien uzyskać następującą minimalną ilość ocen bieżących:
 • 3 – jeśli dane zajęcia są realizowane w wymiarze 1 godziny w tygodniu,
 • 4 – jeśli dane zajęcia są realizowane w wymiarze 2 godzin w tygodniu,
 • 5 – jeśli dane zajęcia są realizowane w wymiarze 3 godzin w tygodniu,
 • 6 – jeśli dane zajęcia są realizowane w wymiarze 4 godzin w tygodniu,
 • 7 – jeśli dane zajęcia są realizowane w wymiarze 5 godzin w tygodniu.
 1. Uczeń ma prawo zgłosić na początku lekcji, na zasadach ustalonych z nauczycielem danych zajęć edukacyjnych, nieprzygotowanie w liczbie określonej w przedmiotowym systemie oceniania, lecz nie częściej niż trzy razy w okresie objętym klasyfikacją.
 2. Na pierwszych zajęciach z danego przedmiotu, po powrocie ucznia do szkoły po usprawiedliwionej nieobecności, trwającej co najmniej pięć kolejnych dni roboczych, nauczyciel nie wymaga od ucznia przygotowania do lekcji.
 3. W przypadku ucznia znajdującego się tymczasowo w trudnej sytuacji losowej (w szczególności wypadek, śmierć bliskiej osoby i inne przyczyny niezależne ucznia) zasady oceniania bieżącego ustala nauczyciel przedmiotu w porozumieniu z uczniem i wychowawcą klasy, w oparciu o zasadę życzliwości i wsparcia ucznia.
 4. Bieżące ocenianie zachowania uczniów odnotowywane są w dzienniku elektronicznym i teczce wychowawcy.
 5. Wychowawca i nauczyciele na bieżąco wpisują oceny do dziennika elektronicznego i teczek wychowawcy uwagi i spostrzeżenia dotyczące wywiązywania się ucznia z jego obowiązków, respektowania norm zachowania w szkole, a także informacje o zastosowanych środkach wychowawczych, udzielonych nagrodach i karach oraz skutkach zastosowanych wobec ucznia środków wychowawczych.
 6. Wychowawca zobowiązany jest prowadzić Portfolio, ewidencję działań wychowawczych prowadzonych w szkole wobec zespołu klasowego i każdego ucznia oddzielnie.
 7. Progi procentowe ocen przy ocenianiu prac pisemnych:
 • stopień celujący – 100%,
 • stopień bardzo dobry – 90-99%,
 • stopień dobry – 75-89%,
 • stopień dostateczny – 51-74%,
 • stopień dopuszczający – 35-50%,
 • stopień niedostateczny – 0-34%.

 

§55.1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne z zastrzeżeniem, gdy ocenę ustalają wspólnie nauczyciel prowadzący i współorganizujący proces kształcenia.

  • Oceny klasyfikacyjne odnotowuje się w rubrykach dziennika elektronicznego i arkuszu ocen ucznia, a także w protokołach egzaminów poprawkowych, klasyfikacyjnych i sprawdzających – w formie elektronicznej, w pełnym brzmieniu.
 1. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej, stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni mu kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła umożliwia uczniowi uzupełnienie braków w terminie do dwóch miesięcy od klasyfikacji śródrocznej poprzez:

1) organizację współdziałania z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w celu  zdiagnozowania trudności ucznia i wskazania kierunków pracy z uczniem,2) organizację zajęć dodatkowych dla ucznia, z uwzględnieniem potrzeb rozwojowych i zaleceń,
3) współpracę wychowawcy, pedagoga szkolnego z uczniem i jego rodzicami.

 1. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.
 2. Przy ustalaniu śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego w orzeczeniu lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej stwierdzono dysfunkcje rozwojowe wywołujące zaburzenia zachowania, wychowawca powinien uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń i dysfunkcji rozwojowych w ocenie jego zachowania.
 3. Na miesiąc przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca oddziału informują ucznia i jego rodziców o przewidywanych niedostatecznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych.
 4. Najpóźniej 7 dni przed śródrocznym posiedzeniem rady pedagogicznej poszczególni nauczyciele oraz wychowawca klasy są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców o planowanych dla niego śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych z edukacyjnych zajęć obowiązkowych i dodatkowych oraz o planowanej śródrocznej ocenie zachowania.
 5. Planowane śródroczne oceny klasyfikacyjne z poszczególnych zajęć edukacyjnych, zajęć dodatkowych oraz zachowania mogą być podwyższone na zasadach określonych przez nauczyciela, który ustalił daną ocenę.
 6. Roczne przewidywane oceny klasyfikacyjne z poszczególnych zajęć edukacyjnych i zajęć dodatkowych oraz przewidywana roczna ocena zachowania, mogą być podwyższone na zasadach określonych w § 56
 7. Zastrzeżenia dotyczące procedury ustalania rocznych ocen klasyfikacyjnych z edukacyjnych zajęć obowiązkowych i dodatkowych oraz rocznych klasyfikacyjnych ocen zachowania, rozstrzyga dyrektor na podstawie odrębnych przepisów.
 8. Szczegółowy harmonogram działań nauczycieli, wychowawców i rady pedagogicznej w przeprowadzeniu klasyfikacji śródrocznej i klasyfikacji rocznej na dany rok szkolny ustala dyrektor i publikuje go na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim.

§56.1.Uczeń i jego rodzice mogą wystąpić do dyrektora z wnioskiem o podwyższenie przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej z jednego lub dwóch zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny zachowania, najpóźniej na 5 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.

 1. Uczniowi przysługuje prawo ubiegania się o wyższą niż przewidywana ocenę roczną obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, jeżeli w drugim półroczu roku szkolnego uczeń przystąpił do wszystkich prac klasowych lub wykorzystał możliwość ich dodatkowego uzupełnienia, a także wykorzystał możliwości ich poprawy.
 2. Ustalenie oceny wyższej niż przewidywana następuje w formie
 3. Sprawdzian obejmuje wiadomości i umiejętności uwzględnione w wymaganiach na daną ocenę, o którą ubiega się uczeń, określonych w wymaganiach edukacyjnych opracowanych przez nauczyciela tego przedmiotu i podanych uczniom w trybie określonym w 48.
 4. Sprawdzian przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, a w przypadku sprawdzianu z informatyki, zajęć muzycznych, plastycznych lub wychowania fizycznego, w formie pisemnej i zadań praktycznych.
 5. Sprawdzian przeprowadza trzyosobowa komisja powołana przez dyrektora, w skład której wchodzi wicedyrektor lub wyznaczony nauczyciel jako przewodniczący, nauczyciel przedmiotu lub przedmiotu pokrewnego, z którego uczeń ubiega się o zmianę oceny oraz wychowawca lub pedagog szkolny.
 6. W komisji na życzenie rodzica lub ucznia może brać udział w charakterze obserwatora przedstawiciel samorządu uczniowskiego lub przedstawiciel rady rodziców.
 7. Z pracy komisji sporządza się protokół zawierający:

1) skład komisji,
2) datę przeprowadzenia sprawdzianu,
3) treść zadań pisemnych, ustnych i praktycznych, jakie były przedmiotem sprawdzianu,
4) informację o wynikach sprawdzianu w tym zwięzła informacja o udzielonych odpowiedziach, a w przypadku zadań praktycznych informacja o przebiegu i wynikach sprawdzianu na podstawie zadań praktycznych,
5) decyzję komisji w sprawie wniosku o podwyższenie oceny.

 1. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia.
 2. Ustalona przez komisję ocena nie może być niższa od przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej i jest ostateczna.
 3. Uczeń i jego rodzice mogą wystąpić do dyrektora z wnioskiem o podwyższenie przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, najpóźniej 5 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.
 4. Ocena zachowania może być zmieniona w przypadku, gdy uczeń na piśmie złoży przekonywujące dowody spełnienia wymagań na ocenę zachowania o którą wnioskuje, zgodnie z kryteriami i wymaganiami o których mowa w 51;
 5. Wniosek o uzyskanie wyższej oceny zachowania rozpatruje komisja, w skład której wchodzą:

1) wicedyrektor lub wyznaczony nauczyciel – jako przewodniczący,
2) wychowawca klasy,
3) nauczyciel o którego wnioskuje uczeń,
4) przedstawiciel samorządu uczniowskiego.

 1. Decyzja komisji w sprawie wniosku o podwyższenie oceny zachowania jest ostateczna.

§ 57.1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się dla:
1) uczniów nieklasyfikowanych z powodu usprawiedliwionej nieobecności,
2) dla uczniów nieklasyfikowanych z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności za zgodą rady pedagogicznej,
3) ucznia realizującego obowiązek szkolny poza szkołą,
4) ucznia realizującego indywidualny tok nauki,
5) ucznia, który indywidualnie uzupełnia ustalone z dyrektorem zajęcia edukacyjne.

 1. Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna, z zastrzeżeniem dotyczącym oceny niedostatecznej, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, o którym mowa w odrębnych przepisach.
 2. Tryb i sposób przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego określają odrębne przepisy.

§58.1. Nauczyciel zobowiązany jest przekazywać rodzicom informacje o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o jego szczególnych uzdolnieniach.

 1. Przekazanie informacji odbywa się w formie indywidualnego kontaktu po wcześniejszym uzgodnieniu terminu spotkania. Spotkanie oraz treść przekazanych informacji jest odnotowana w dokumentacji szkolnej.
 2. Na życzenie rodzica, nauczyciel pisemnie uzasadnia ustaloną ocenę odnosząc się do wymagań edukacyjnych lub kryteriów oceny zachowania.
 3. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są przechowywane do końca roku szkolnego i są udostępniane rodzicom, po wcześniejszym złożeniu zobowiązania o zwrocie i nie udostępnianiu osobom trzecim.

 

Rozdział 7

Uczeń Szkoły

§59 Uczeń Szkoły ma prawo do:

  1. bezpiecznych i higienicznych warunków nauki w szkole i na zajęciach organizowanych przez szkołę poza jej siedzibą,
  2. dobrze zorganizowanego procesu nauczania, wychowania i opieki, w tym znajomości planów i programów pracy szkoły,
  3. sprawiedliwej i jawnej oceny osiągnięć edukacyjnych i zachowania,
  4. zrzeszania się w organizacjach działających w szkole, w tym wyrażania własnych myśli z zachowaniem zasad obowiązujących w szkole dotyczących standardów dobrego wychowania oraz kultury osobistej,
  5. rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
  6. otrzymania pomocy w przypadku zagrożenia niepowodzeniem szkolnym,
  7. ochrony własności intelektualnej,
  8. wpływania na życie szkoły przez działalność w samorządzie uczniowskim,
  9. pomocy wychowawcy, pedagoga szkolnego, dyrektora w przypadku potrzeby,
  10. sprawiedliwej, jawnej i obiektywnej oceny oraz ustalonych form kontroli postępóww nauce,
  11. korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu i środków dydaktycznych.

§60 Do obowiązków ucznia należy:

 1. punktualne przychodzenie do szkoły i aktywne uczestniczenie we wszystkich zaplanowanych dla niego zajęciach szkolnych,
 2. usprawiedliwienie każdej nieobecności na zajęciach,
 3. systematyczne uczenie się i podnoszenie swoich umiejętności,
 4. odnoszenie się z szacunkiem do uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły,
 5. przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
 6. dbanie o porządek i ład w klasie i szkole,
 7. szanowanie mienia szkolnego oraz mienia kolegów, nauczycieli i innych osób,
 8. w przypadku dewastacji mienia ponosić konsekwencje swoich czynów,
 9. dbanie o swoje zdrowie, higienę osobistą, bezpieczeństwo własne i kolegów,
 10. nie uleganie nałogom i przekonywanie innych o ich szkodliwości,
 11. przestrzeganie zasad ubioru określonego w statucie szkoły,
 12. szanowanie symboli państwowych i szkolnych.

§61. W szkole obowiązuje następujący tryb usprawiedliwiania nieobecności ucznia w szkole:

 1. rodzic zgłasza każdą nieobecności w szkole (całodzienną, wielodniową lub na wybranych zajęciach) powiadamiając sekretariat szkoły lub wychowawcę klasy w ciągu 14 dni od nieobecności dziecka,
 2. w przypadku, gdy nieobecność ucznia w szkole jest dłuższa niż 14 dni do pisemnego usprawiedliwienia załącza się zaświadczenie lekarza lub innych instytucji potwierdzających powody nieobecności ucznia w szkole,
 3. wychowawca może odmówić usprawiedliwienia nieobecności ucznia, gdy ma wątpliwości, co do wiarygodności usprawiedliwienia i zasadności powodu nieobecności,
 4. w sprawach spornych z zakresu usprawiedliwienia nieobecności ucznia ostateczną decyzję podejmuje dyrektor szkoły.

§62. 1. Ucznia obowiązuje całkowity zakaz:

1) picia alkoholu, palenia papierosów i zażywania środków odurzających,
2) przynoszenia do szkoły przedmiotów, materiałów i substancji, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia,
3) stosowania jakiejkolwiek formy przemocy,
4) nagrywania głosu i obrazu osób trzecich.

 1. Uczeń może skorzystać z telefonu stacjonarnego znajdującego się w sekretariacie szkoły lub swojego telefonu komórkowego za pisemną zgodą rodziców w obecności nauczyciela prowadzącego zajęcia, dyżurującego lub nauczyciela świetlicy.

§63. 1. Jeśli prawa ucznia zostały złamane, a uczeń nie może znaleźć rozwiązania tej sytuacji, o pomoc zwraca się kolejno do wychowawcy, pedagoga i dyrektora.

 1. Kiedy do złamania prawa doszło pomiędzy uczniami, wychowawca klasy:

1) zapoznaje się z opinią stron,
2) podejmuje mediacje ze stronami sporu przy współpracy z pedagogiem w celu wypracowania wspólnego rozwiązania polubownego,
3) w przypadku niemożności rozwiązania sporu, wychowawca oraz pedagog przekazują sprawę dyrektorowi,
4) jeśli na wcześniejszych etapach postępowania nie doszło do ugody pomiędzy uczniami, ostateczną decyzję, co do sposobu rozwiązania sporu podejmuje dyrektor.

 1. W przypadku, gdy do złamania praw ucznia doszło przez nauczyciela lub innego pracownika szkoły, uczeń zgłasza sprawę kolejno do wychowawcy, pedagoga i dyrektora, którzy:

1) zapoznają się z opinią stron,
2) podejmują działania mediacyjne ze stronami, w celu wypracowania wspólnego polubownego rozwiązania,
3) jeśli na wcześniejszych etapach postępowania nie doszło do ugody pomiędzy stronami, dyrektor podejmuje ostateczną decyzję co do sposobu rozwiązania sprawy.

 1. Szkoła ma obowiązek chronienia ucznia, który zwraca się o pomoc w przypadku łamania jego praw.
 2. Tożsamość ucznia składającego skargę jest objęta ochroną i nieudostępniana publicznie, chyba że uczeń składający skargę wyrazi na to zgodę.
 3. Wszelkie informacje uzyskane przez wychowawcę, pedagoga i dyrektora w toku postępowania mediacyjnego stanowią tajemnicę służbową.
 4. Wychowawca, pedagog i dyrektor podejmują działania wyjaśniające spraw dotyczących uczniów na wniosek ucznia, jego rodziców, samorządu uczniowskiego.

§64

 1. Szkoła poprzez zajęcia edukacyjne i wychowawcze dba o estetykę wyglądu ucznia.
 2. W szkole obowiązuje strój: codzienny, sportowy i galowy.
 3. Uczniów klas I-III obowiązuje zmienne obuwie.
 4. Codzienny strój ucznia powinien być estetyczny, skromny, czysty i funkcjonalny.
 5. Codzienny strój nie może eksponować odkrytych ramion, pleców, brzucha, pośladków, głębokich dekoltów i manifestować przynależności do subkultur młodzieżowych.
 6. W szkole uczeń nie może mieć makijażu, pomalowanych paznokci, ekstrawaganckich fryzur, kolczykowania ciała, gadżetów militarnych.
 7. Podczas lekcji wychowania fizycznego oraz zajęć sportowych obowiązuje zmiana obuwia i stroju na strój sportowy.
 8. Strój sportowy ucznia to: sportowa podkoszulka i spodenki sportowe lub dres i obuwie sportowe.
 9. Podczas uroczystości wynikających z ceremoniału szkolnego, wyjść poza teren szkoły o charakterze reprezentacyjnym oraz imprez okolicznościowych, ucznia obowiązuje strój galowy.
 10. Strój galowy ucznia stanowi:
  • dla dziewcząt – granatowa lub czarna spódnica lub spodnie i biała bluzka;
  • dla chłopców – granatowe lub czarne spodnie i biała koszula.

§65

 1. 1. Za wzorową i przykładną postawę, osiągnięcia w nauce i zachowaniu oraz godne reprezentowanie szkoły uczeń może otrzymać następujące wyróżnienia i nagrody:

1) pochwałę dyrektora szkoły wobec uczniów szkoły,
2) list pochwalny wychowawcy klasy i dyrektora szkoły do rodziców; może go otrzymać uczeń kończący szkołę, jeżeli trzykrotnie w ciągu nauki w kl. IV-VIII otrzymał wyróżnienie, przy czym obowiązkowo w kl. VIII,
3) nagrodę rzeczową,
4) dyplom uznania.

 1. Dyrektor szkoły może wystąpić do Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły w przypadku, gdy zmiana środowiska wychowawczego może korzystnie wpłynąć na postawę ucznia.
 2. O przeniesienie ucznia do innej szkoły dyrektor wnioskuje, na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, po wykorzystaniu przez szkołę wszelkich możliwości podjęcia oddziaływań wychowawczych i dyscyplinujących, w tym działań realizowanych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zastosowaniu kar statutowych, gdy uczeń nadal:

1) notorycznie łamie przepisy prawa, ze szczególnym uwzględnieniem statutu szkoły, a stosowane środki zaradcze nie przynoszą pożądanych efektów,
2) zachowuje się w sposób demoralizujący bądź agresywny, zagrażając zdrowiu i życiu innych uczniów,
3) dopuszcza się czynów karalnych, np. kradzieży, wymuszenia, zastraszania.

 1. Za nieprzestrzeganie postanowień statutu, w tym w szczególności za lekceważenie nauki i innych obowiązków szkolnych, a także za naruszenie porządku szkolnego uczeń może być ukarany:

1) upomnieniem wychowawcy klasy,
2) upomnieniem lub naganą dyrektora szkoły,
3) ustnym lub pisemnym powiadomieniem rodziców o jego nagannym zachowaniu.

 1. Dyrektor szkoły może wstrzymać wykonanie wobec ucznia kary, jeżeli uczeń uzyska poręczenie nauczyciela wychowawcy lub rady klasowej rodziców.
 2. Uczeń ukarany naganą dyrektora szkoły nie może:

1) brać udziału w imprezach rozrywkowych organizowanych przez szkołę,
2) brać udziału w zajęciach pozalekcyjnych, chyba, że realizują one obowiązkowe zadania dydaktyczne,
3) reprezentować szkoły na zewnątrz.

 1. Dyrektor szkoły udziela nagany w porozumieniu z wychowawcą klasy. Kary udziela się indywidualnie. O udzielonej naganie wychowawca informuje na piśmie rodziców lub prawnych opiekunów ucznia.
 2. Sposób ukarania ucznia dostosowuje się do rodzaju wykroczenia popełnionego przez ucznia

§66. Uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych należy udzielić wsparcia szkoła zapewnia:

1) możliwości udziału w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych, rewalidacyjnych, korekcyjno-kompensacyjnych i nauczaniu indywidualnym lub indywidualnej ścieżce rozwoju,
2) w razie potrzeby konsultacje w Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej,
3) stałą opiekę pedagoga szkolnego,
4) pomoc materialną przy współpracy z CARITAS i OPS.

Rozdział 8

Współdziałanie z rodzicami i środowiskiem lokalnym

§67.1. W szkole organizuje się pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Pomoc udzielana jest uczniom, rodzicom i nauczycielom, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 1. Współdziałanie szkoły z poradniami przybiera następujące formy:

1) kierowanie uczniów mających trudności w nauce na badania specjalistyczne,
2) kierowanie uczniów sprawiających problemy wychowawcze, zagrożonych uzależnieniami, uzależnionych lub wymagających resocjalizacji na zajęcia terapeutyczne,
3) udzielanie rodzicom informacji o placówkach świadczących poradnictwo i specjalistyczną pomoc,
4) organizowanie szkoleń RP, rodziców i uczniów prowadzonych przez pracowników placówek wspomagających opiekę i wychowanie,
5) uczestnictwo pedagoga w spotkaniach organizowanych w poradniach i innych instytucjach świadczących pomoc uczniom i rodzicom,
6) indywidualne konsultacje pedagoga, nauczycieli i wychowawców w sprawach uczniów z pracownikami poradni i instytucji opieki i wychowania.

 1. Szkoła może współpracować z policją, OSP, parafią rzymsko-katolicką, Miejsko-gminnym ośrodkiem kultury, organizacjami środowiskowymi: KEiR ,KGW.

§68. Szkoła współpracuje w miarę możliwości i potrzeb ze stowarzyszeniami lub innymi organizacjami w zakresie działalności innowacyjnej.

§69.1. Do podstawowych obowiązków rodziców należy:

1) dopełnienie czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły lub oddziału przedszkolnego,
2) przestrzeganie postanowień niniejszego statutu w zakresie ich dotyczącym,
3) wspieranie procesu nauczania i wychowania,
4) wyposażenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce,
5) systematycznie kontaktowanie się z wychowawcą,
6) respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej oraz innych zasad i ustaleń obowiązujących w szkole,
7) przyprowadzanie i odbieranie dziecka z oddziałów przedszkolnych,
8) informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w oddziale przedszkolnym, szkole, usprawiedliwianie nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych w ciągu 14 dni od nieobecności dziecka (ustnie, pisemnie, telefonicznie lub poprzez dziennik elektroniczny).

 1. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określania drogi jego indywidualnego rozwoju.
 2. Rodzice mają prawo do:

1) zapoznania się z zamierzeniami dydaktyczno-wychowawczymi oraz zadaniami wynikającymi z programu rozwoju i planów pracy,
2) uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka,
3) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w przypadku pojawiania się trudności,
4) współpracy ze szkołą w zakresie udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
5) informacji o ustalonych dla swojego dziecka formach, sposobach i okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze przyznanych godzin,
6) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola, szkoły organowi prowadzącemu i nadzorującemu za pośrednictwem Rady Rodziców.

 1. Formami współpracy z rodzicami są:

1) zebrania grupowe,
2) konsultacje i rozmowy indywidualne z nauczycielami, dyrektorem szkoły, kąciki dla rodziców,
3) imprezy i uroczystości.
4) kontakt poprzez dziennik elektroniczny,
5) zajęcia otwarte.

 1. Rodzice za specjalne zaangażowanie we wspieranie pracy oddziałów przedszkolnych, szkoły mogą otrzymać podczas święta Dzień Patrona honorowy tytuł „Przyjaciela szkoły”.

 

Rozdział 9

Organizacja i funkcjonowanie oddziału przedszkolnego

§70

 1. Organizację oddziału przedszkolnego w danym roku szkolnym uwzględnia arkusz organizacyjny szkoły, o którym mowa w §23.
 2. W oddziale przedszkolnym obowiązuje szczegółowy rozkład dnia, na podstawie ramowego rozkładu dnia ustalonego przez dyrektora szkoły z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci. Szczegółowy rozkład dnia podaje się do wiadomości rodziców dzieci.
 3. Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym nie może przekroczyć 25.
 4. Oddział przedszkolny pracuje od poniedziałku do piątku przez 5 godzin dziennie, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz określonych w kalendarzu pracy szkoły terminach przerw w pracy oddziału przedszkolnego.
 5. Oddział przedszkolny umożliwia dzieciom 6 letnim nieodpłatne, a młodszym odpłatne korzystanie z zajęć opiekuńczo-wychowawczych w czasie przekraczającym godziny bezpłatnego pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym.
 6. Godzina prowadzonych przez nauczyciela zajęć nauczania, wychowania i opieki w przedszkolu trwa 60 minut.
 7. Czas prowadzonych w przedszkolu zajęć powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci, z tym że czas prowadzonych w przedszkolu zajęć religii, zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej lub języka regionalnego i zajęć rewalidacyjnych powinien wynosić:

1) z dziećmi w wieku 3–4 lat – około 15 minut,
2) z dziećmi w wieku 5–6 lat – około 30 minut.

§71

 1. Ogólne zasady oraz szczegółowe kryteria naboru do oddziału przedszkolnego ustala organ prowadzący i podaje do publicznej wiadomości.
 2. Wiek dziecka uprawnionego do zajęć w oddziale przedszkolnym określa ustawa.

§ 72

 1. Celem oddziału przedszkolnego jest w szczególności:

1) wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka we wszystkich sferach jego osobowości z uwzględnieniem jego wrodzonych predyspozycji,
2) doprowadzenie dziecka do takiego stopnia rozwoju psychofizycznego i społecznego oraz wyposażenie go w zasób wiadomości, umiejętności i sprawności, jaki jest niezbędny do podjęcia nauki w szkole,
3) ukształtowanie poczucia tożsamości ze społecznie akceptowanymi wzorami, normami postępowania, a także poczucia współodpowiedzialności za własne postępowanie i zachowanie.
4) wspomaganie wychowawczej i opiekuńczej roli rodziny w ścisłym z nią współdziałaniu w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych

 1. Do zadań oddziału przedszkolnego należy:

1) zapewnienie dzieciom pełnego rozwoju umysłowego, moralno- emocjonalnego i fizycznego w zgodzie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi w warunkach poszanowania ich godności osobistej i wolności światopoglądowej i wyznaniowej,
2) zapewnienie dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w oddziale przedszkolnym,
3) organizowanie pracy z wychowankami zgodnie z zasadami higieny pracy, nauki i wypoczynku oraz prawidłowościami psychologii rozwojowej dzieci,
4) dostosowanie treści, metod i form pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej do możliwości psychofizycznych dzieci oraz jej indywidualizacja zgodnie z jednostkowymi potrzebami i możliwościami,
5) wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka z wykorzystaniem jego własnej inicjatywy,
6) prowadzenie działalności diagnostycznej dotyczącej rozwoju dziecka; udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
7) podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej

§73

 1. Odział przedszkolny:

1) wspomaga i ukierunkowuje indywidualny rozwój dziecka dostosowując treści, metody oraz organizację pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej do potrzeb i możliwości, w szczególności poprzez:

 1. stosowanie zadań dla dzieci w sytuacjach naturalnych,
 2. system ofert edukacyjnych,
 3. stosowanie zadań otwartych w trakcie zadań,
 4. działania korekcyjne, kompensacyjne, profilaktyczne i stymulujące.

2) umożliwia dzieciom intensywne uczestnictwo w działaniu, przezywaniu i poznawaniu otaczającego świata poprzez stawianie zadań dostosowanych do rzeczywistych potrzeb, możliwości i zainteresowań dzieci,
3) organizuje sytuacje edukacyjne sprzyjające nawiązaniu przez dzieci różnorodnych kontaktów społecznych i wchodzeniu w różnorodne interakcje osobowe, a także umożliwiających im wyrażanie własnych emocji, myśli i wiedzy w różnorodnej twórczości własnej: werbalnej, plastycznej, ruchowej, muzycznej,
4) w działalności wychowawczo-dydaktycznej ukazuje dzieciom piękno języka polskiego oraz bogactwo kultury, tradycji narodowej i regionalnej,
5) tworzy warunki umożliwiające dziecku osiągnięcie „gotowości szkolnej” w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa.

 1. Oddział realizuje cele i zadania podczas pracy z całą grupą dzieci, zespołowo lub indywidualnie, w oparciu o podstawę programowa wychowania przedszkolnego, stosując zróżnicowane metody i formy pracy z dzieckiem zaczerpnięte z różnorodnych koncepcji pedagogicznych.
 2. W oddziale przedszkolnym:

1) pracę wychowawczo-dydaktyczną prowadzi się na poziomie zgodnym z poziomem rozwoju i indywidualnymi potrzebami dziecka,
2) wzmacnia się u dzieci poczucie własnej godności i wartości,
3) szanuje się wszystkie dzieci niezależne od pochodzenia, wyznania, zdolności czy ułomności,
4) nie stosuje się kar i reaguje na krzywdę wyrządzona dziecku przez innych.

 1. W oddziale przedszkolnym organizowana i udzielana jest pomoc psychologiczno- pedagogiczna zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Pomoc psychologiczno- pedagogiczna w oddziale przedszkolnym udzielana jest w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem oraz w formie: zajęć rozwijających uzdolnienia, zajęć specjalistycznych, porad, konsultacji oraz rodzicom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.
 3. Z inicjatywą udzielenia dziecku pomocy psychologiczno- pedagogicznej wystąpić mogą: rodzice dziecka, nauczyciel oddziału przedszkolnego, specjalista (pedagog, psycholog) prowadzący zajęcia z dzieckiem.
 4. Korzystanie z pomocy psychologiczno- pedagogicznej w oddziale przedszkolnym jest dobrowolne i bezpłatne.

§74.1. Oddział przedszkolny w miarę możliwości zapewnia uczniom niepełnosprawnym:

1) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego,
2) odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe warunki nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne,
3) inne zajęcia odpowiednio do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci, w szczególności rewalidacyjne i terapeutyczne,
4) przygotowanie dzieci do samodzielności w życiu dorosłym.

 1. Oddział przedszkolny realizuje swoje cele i zadania we współdziałaniu z rodzicami dziecka.

§75.1. Oddział przedszkolny zapewnia dzieciom bezpieczeństwo, ochronę i poszanowanie ich godności osobistej podczas pobytu w nim oraz wszelkich zajęć organizowanych poza szkołą:

1) zapewnia stałą opiekę podczas pobytu w oddziale i na terenie szkoły oraz podczas zajęć organizowanych poza oddziałem i terenem szkoły,
2) uczy zasad bezpiecznego zachowania i przestrzegania higieny,
3) stwarza atmosferę akceptacji,
4) zapewnia organizacje wycieczek zgodnie z odrębnymi przepisami.

 1. Oddział przedszkolny zapewnia dzieciom właściwie zorganizowany proces wychowawczo- dydaktyczny

§76.1. Dyrektor szkoły powierza oddział przedszkolny opiece jednego nauczyciela.

 1. Nauczyciel oddziału przedszkolnego odpowiada za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych jego opiece wychowanków.
 2. Nauczyciel oddziału przedszkolnego współpracuje z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania, w tym między innymi:

1) zapoznaje rodziców z podstawa programową wychowania przedszkolnego i włącza ich do kształtowania u dziecka określonych w niej wiadomości i umiejętności,
2) informuje rodziców o realizowanych zadaniach wynikających z programu wychowania przedszkolnego i planów pracy, systematycznie informuje rodziców o zadaniach wychowawczych i kształcących realizowanych w oddziale,
3) udziela rodzicom rzetelnych informacji o postępie, rozwoju i zachowaniu dziecka, włączając ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci, łagodzenia ewentualnych trudności,
4) ustala z rodzicami wspólne kierunki działań wspomagających rozwój i wychowanie,
5) udostępnia rodzicom do wglądu wytwory działalności dzieci,
6) zachęca rodziców do współdecydowania w sprawach oddziału, np. w sprawie wspólnej organizacji wydarzeń, w których biorą udział dzieci,
7) wydaje rodzicom kartę, informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Informacja ta jest przekazywana w terminie do końca kwietnia roku szkolnego poprzedzający rok szkolny, w którym dziecko ma obowiązek, albo może rozpocząć naukę w szkole podstawowej.

 1. Do zadań nauczyciela oddziału przedszkolnego należy także:

1) tworzenie warunków wspomagających rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowań,
2) dążenie do pobudzania aktywności dzieci we wszystkich sferach ich rozwoju: społecznej, emocjonalnej, ruchowej i umysłowej,
3) wspieranie rozwoju aktywności dziecka nastawionej na poziomie samego siebie oraz otaczającej rzeczywistości społeczno- kulturalnej i przyrodniczej,
4) stosowanie zasady indywidualizacji pracy, uwzględniając możliwości i potrzeby każdego dziecka,
5) stosowanie nowoczesnych, aktywizujących metod pracy,
6) prowadzenie obserwacji pedagogicznej zakończonej analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej (diagnozą przedszkolną).

 1. Nauczyciel oddziału przedszkolnego prowadzi obserwacje pedagogiczne mające na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci poprzez:

1) dokumentowanie indywidualnego rozwoju dziecka we wszystkich sferach aktywności,
2) prowadzenie i dokumentowanie pracy ukierunkowanej na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne, w tym działania wspomagające wobec dzieci wymagających dodatkowego wsparcia pedagogicznego,
3) udzielanie dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej w trakcie bieżącej pracy, planuje i koordynuje jej przebieg,
4) współpracuje ze specjalistami i innymi osobami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną.

§77. Nauczyciel oddziału przedszkolnego ma prawo:

 1. wyboru programu wychowania przedszkolnego spośród zestawu programów dopuszczonych do użytku szkolnego lub opracowania własnego programu z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie o systemie oświaty,
 2. wyboru pomocy dydaktycznych,
 3. zdobywania dodatkowych kwalifikacji przydatnych do pracy w oddziale przedszkolnym,
 4. udziału w zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego,
 5. aktywnego udziału w formach doskonalenia zawodowego,
 6. pomocy merytorycznej ze strony dyrektora szkoły, pedagoga szkolnego, nauczycieli specjalistów,
 7. wymianę doświadczeń z innymi nauczycielami pracującymi w przedszkolach lub oddziałach przedszkolnych.

§78

 1. Dziecko w oddziale przedszkolnym ma prawo do:

1) podmiotowego i życzliwego traktowania,
2) spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje,
3) akceptacji takim, jakim jest,
4) własnego tempa rozwoju,
5) kontaktów z rówieśnikami i dorosłymi,
6) zabawy i wyboru towarzysza zabaw.

2. Dziecko ma obowiązek:

1) podporządkowania się obowiązującym w oddziale umowom i zasadom współżycia społecznego,
2) przestrzegania zasad higieny osobistej,
3) szanowania rówieśników i wytworów ich pracy.

§79. Rodzice maja prawo do:

 1. Znajomości zadań wynikających z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale, z którym zostali zapoznani podczas pierwszego zebrania dla rodziców, organizowanego w danym roku szkolnym.
 2. Rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowań i rozwoju poprzez:

1) uzyskiwanie od nauczyciela bezpośredniej informacji na temat postępów edukacyjnych dziecka, jego sukcesów i trudności w zachowaniu,
2) obserwowanie własnego dziecka na tle grupy w trakcie zabaw, zajęć, uroczystości i imprez w oddziale oraz podczas wyjść i wycieczek,
3) zaznajomienie z wynikami indywidualnej obserwacji dziecka,
4) udostępnianie kart pracy dziecka i wytworów plastycznych,
5) przekazanie organom szkoły, organowi prowadzącemu lub organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny wniosków i opinii dotyczących pracy oddziału szkoły,
6) wychodzenie z inicjatywą udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej ich dziecku,
7) informacji i formach, sposobach i okresie udzielania pomocy pedagogicznej oraz o wymiarze godzin, w których poszczególne formy pomocy będą realizowane.

§80. Rodzice dzieci są zobowiązani do:

  1. Przestrzegania zasad funkcjonowania oddziałów zawartych w Statucie Szkoły.
  2. Współdziałania z nauczycielem oddziału w zakresie wszystkich spraw związanych z pobytem dziecka w oddziale.
  3. Przyprowadzania oraz odbierania dziecka z oddziału osobiście lub przez osobę pisemnie upoważnioną w godzinach zadeklarowanych.
  4. Niezwłocznego informowania wychowawcy oddziału o nieobecności dziecka.
  5. Przyprowadzania do oddziału dziecka wyłącznie zdrowego.
  6. Natychmiastowego zawiadomienia nauczyciela, wychowawcy oddziału lub dyrektora szkoły w przypadku wystąpienia u dziecka choroby zakaźnej lub innej mogącej przenosić się na pozostałe dzieci korzystające z usług oddziału.
  7. Regularnego kontaktowania się z wychowawcą w celu wspierania wszechstronnego rozwoju dziecka.
  8. Udziału w zebraniach i dyżurach, zgodnie z ustalonym harmonogramem spotkań.
  9. Kontaktowania się z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i poradniami specjalistycznymi świadczącymi pomoc dziecku i rodzinie.

§81

 1. Dzieci są przyprowadzane do sali i odbierane bezpośrednio z sali, gdzie odbywają się zajęcia i oddawane bądź odbierane od nauczyciela sprawującego opiekę nad nimi w danej chwili.
 2. Nauczyciel ma prawo do wylegitymowania osoby odbierającej dziecko w celu sprawdzenia zgodności z upoważnieniem.
 3. Nauczyciel może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan psychofizyczny osoby odbierającej dziecko będzie wskazywał, że nie jest w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa (upojenie alkoholowe, środki odurzające).
 4. Życzenie rodzica dotyczące niewydawania dziecka drugiemu z rodziców musi być poświadczone przez prawomocne orzeczenie sądowe, które udostępnia się dyrektorowi szkoły lub wychowawcy oddziału.

 

Rozdział 10

Ceremoniał szkoły

§82 Wytyczne w sprawie ceremoniału:

1.Ceremoniał Szkolny, który stanowi integralną część tradycji i harmonogramu pracy naszej szkoły. Opisuje symbole szkoły i formy celebracji sztandaru. Zadaniem ceremoniału jest również pomoc w organizacji ślubowań i apeli.

 1. 2. Symbole szkoły:

Szkoła Podstawowa im. o. Ignacego Cieślaka w Dobieżynie posiada:

1) patrona – ojca Ignacego Cieślaka,
2) sztandar,
3) kronikę szkoły,
4) logo szkoły,
5) księgę wyróżnionych, do której wpisywani są uczniowie, którzy uzyskali wyróżniające wyniki w nauce (klasy I-III) oraz świadectwo z wyróżnieniem (klasy IV-VIII) na zakończenie każdego roku szkolnego.

 1. Sztandar szkoły:

1) Sztandar szkolny jest symbolem naszej szkoły i jej najbliższego środowiska.
2) Uroczystości z udziałem sztandaru wymagają powagi zachowania, a przechowywanie, transport i przygotowanie sztandaru do prezentacji, właściwych postaw oraz jego poszanowania.
3) Sztandar jest przechowywany w zamkniętej gablocie w gmachu Szkoły.
4) Sztandar szkoły ma kształt kwadratu. Obszyty jest złotymi frędzlami, a drzewiec zakończony jest okuciem z metalowym orłem w koronie.

Rewers jest koloru biało-czerwonego. Na tym tle umieszczone jest godło państwowe – srebrny orzeł z głową ozdobioną złotą koroną – zwróconą w prawo. Rozpostarte skrzydła symbolizują dążenie do najwyższego lotu, gotowość
do pokonywania przeszkód i trudności. Wokół godła widnieje złoty napis. W półkolu nad nim Rzeczpospolita, a w linii prostej pod spodem – Polska.

Awers sztandaru zaś jest w kolorze burgundu, który przywołuje jeden z odcieni spalonej słońcem ziemi afrykańskiej.

W środkowej części umieszczono wizerunek naszego Patrona Pallotyna Ojca Ignacego Cieślaka na tle złotego kontynentu afrykańskiego, który tak bardzo ukochał.
W górnej części awersu znajduje się w półkolu napis: Szkoła Podstawowa im. o. Ignacego Cieślaka, a na dole w linii prostej – w Dobieżynie wyszyty złotymi literami. W lewym dolnym rogu umieszczony jest herb Miasta i Gminy Buk.
Sztandar dla społeczności szkolnej jest symbolem.

§83. Poczet sztandarowy:

 1. Skład osobowy pocztu sztandarowego tworzą:

1) Chorąży (sztandarowy) i 2 asystujących.
2) Powołuje się również „rezerwowy” skład Pocztu Sztandarowego (1 Chorąży i 2 asystujących), jako nominalnie równoważny rangą.

 1. Pełnienie funkcji chorążego i osób asystujących jest jedną z najzaszczytniejszych funkcji w karierze uczniowskiej.
 2. Powoływanie i odwoływanie pocztu sztandarowego:

1) Poczet Sztandarowy powinien być wytypowany spośród uczniów klasy VII-VIII.
2) Kandydat powinien:

 1. mieć pozytywny stosunek do nauki i nienaganną postawę,
 2. wysoką kulturę osobistą,
 3. godnie reprezentować szkołę na zewnątrz,
 4. mieć wzorowe lub bardzo dobre zachowanie.

3) Kandydatury do składu pocztu sztandarowego są przedstawione przez wychowawców klas, opiekuna pocztu sztandarowego oraz Samorząd Uczniowski w terminie do 15 maja danego roku szkolnego.
4) Skład Pocztu Sztandarowego zatwierdza Rada Pedagogiczna na posiedzeniu w terminie do 31 maja danego roku.
5) Kadencja pocztu sztandarowego trwa jeden rok (począwszy od przekazania w dniu Patrona).
6) O wyborze uczniów do pocztu sztandarowego powiadamia się rodziców/opiekunów prawnych w formie pisemnej.
7) Za niewłaściwe realizowanie obowiązków chorążego i asystujących, a w szczególności braku należytego szacunku dla sztandaru i nieprzestrzegania ceremoniału, a także innych uchybień statutu szkolnego (na wniosek opiekuna sztandaru lub innego uprawnionego organu szkoły) decyzją rady pedagogicznej uczniowie mogą być odwołani ze składu pocztu sztandarowego. W takiej sytuacji dokonuje się wyboru uzupełniającego.
8) Ubiór pocztu sztandarowego powinien być odświętny:

 1. chorąży – czarne lub granatowe ubranie/spodnie i biała koszula, eleganckie obuwie,
 2. asystujący – białe bluzki i czarne lub granatowe spódnice, eleganckie pełne obuwie.

9) Insygnia pocztu sztandarowego:

 1. biało-czerwone szarfy przewieszone przez prawe ramię, zwrócone kolorem białym w stronę kołnierza, spięte na lewym biodrze,
 2. białe rękawiczki.

10) Opiekunem pocztu sztandarowego jest nauczyciel zatrudniony w Szkole Podstawowej im. o. Ignacego Cieślaka w Dobieżynie.

§84.1. Udział sztandaru w uroczystościach:

1) Szkolnych:

 1. uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego,
 2. ceremonia ślubowania klas pierwszych,
 3. święto Patrona Szkoły i inne uroczystości związane z patronem,
 4. uroczystości nawiązujące do rocznic ważnych wydarzeń historycznych: Święto Odzyskania Niepodległości (11 listopada), Święto Flagi (2 maja), Święto Konstytucji 3 Maja (3 maja),
 5. ceremonia przekazania i zaprzysiężenia nowego pocztu sztandarowego,
 6. uroczyste zakończenie roku szkolnego,
 7. uroczyste okolicznościowe akademie szkolne,
 8. powitanie szczególnych gości odwiedzających szkołę, np.: prezydenta, premiera, marszałka sejmu, ministra oświaty, wojewody, biskupa lub marszałka sejmiku wojewódzkiego.

2) Poczet sztandarowy pełni funkcję reprezentacyjną. W związku z tym wraz z dyrektorem szkoły lub oddelegowanym nauczycielem bierze udział w następujących uroczystościach poza szkołą:

 1. Święto Odzyskania Niepodległości,
 2. święta i uroczystości religijne i rocznicowe,
 3. uroczystości pogrzebowe pracowników i uczniów szkoły,
 4. na zaproszenie innych szkół i instytucji.

3) Kościelnych:

 1. uroczystości rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego,
 2. Dnia Patrona Szkoły.
  1. Opis zachowania pocztu i uczniów w trakcie oficjalnych uroczystości – załącznik nr 1.
  2. Chwyty sztandaru – załącznik nr 2.
  3. Ceremoniał uroczystości szkolnych z udziałem sztandaru – załącznik nr 3.:

1) Rozpoczęcie roku szkolnego,
2) Pasowanie klasy I,
3) Dzień Patrona,
4) Zakończenie roku szkolnego.

§85. Dekoracja budynku szkoły flagami państwowymi:

 1. Budynek szkoły dekorowany jest flagami państwowymi z okazji następujących świąt i uroczystości:

1) Święto Patrona Szkoły,
2) święta państwowe,
3) dzień rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego.

 1. W dniach żałoby – flagę, przewiązaną kirem opuszcza się do połowy masztu.

 

Rozdział 11

Postanowienia końcowe

§86. Sprawy nieuregulowane w statucie są rozstrzygane w oparciu o obowiązujące i dotyczące tych spraw odrębne przepisy.

§87

 1. Zmian w statucie dokonuje rada pedagogiczna z własnej inicjatywy lub na wniosek organów szkoły.
 2. Projekt uchwały o zmianie statutu szkoły jest przedstawiany do wiadomości rady rodziców.
 3. Rada rodziców ma prawo wnieść uwagi do planowanych zmian w statucie w terminie 14 dni od dnia doręczenia projektu uchwały.
 4. Dyrektor powiadamia organy szkoły o każdej zmianie w statucie.

§88

Tekst statutu w formie ujednoliconej jest publikowany na stronie internetowej szkoły.

*********

ANEKS nr 1
do STATUTU SZKOŁY PODSTAWOWEJ o. Ignacego Cieślaka w DOBIEŻYNIE

§ 55
Pkt. Ust. 1a
Nauczyciel przy wystawianiu ocen może stosować ocenę ważoną.
Przy wystawianiu oceny semestralnej nauczyciel może wesprzeć się  skalą pomocniczą:

 • 5,4 – celujący
 • 4,7 – bardzo dobry
 • 3,7 – dobry
 • 2,7 – dostateczny
 • 1,75 – dopuszczający

§62
Dodaje się:
Uczeń może przynieść telefon komórkowy do szkoły za zgodą pisemną rodziców.

§ 65
Pkt. 4 przyjmuje brzmienie:
Za nieprzestrzeganie postanowień statutu, w tym w szczególności za lekceważenie nauki i innych obowiązków szkolnych, a także za naruszenie porządku szkolnego uczeń może być ukarany:

 1. uwagą nauczyciela
 2. upomnieniem wychowawcy
 3. upomnieniem dyrektora
 4. naganą dyrektora
 5. uczeń może otrzymać 2 upomnienia dyrektora, każde następne wykroczenie skutkuje naganą dyrektora
 6. rodzice zostają pisemnie powiadomieni za pomocą dziennika elektronicznego

Dodaje się 4a.
Naganę dyrektora szkoły otrzymuje uczeń, który w szczególności dopuszcza się :

 • dewastacji mienia szkoły,
 • uszkodzenie ciała innego ucznia,
 • nękania również w cyberprzestrzeni,
 • wulgaryzmów w obecności nauczycieli i pracowników szkoły.

Pkt. 5
Przyjmuje brzmienie:

 1. Sposób ukarania ucznia dostosowuje się do rodzaju wykroczenia popełnionego przez ucznia.

Pkt. 8
Dyrektor szkoły, w przypadku nagany, może wstrzymać wykonanie wobec ucznia kary, jeżeli uczeń uzyska poręczenie nauczyciela wychowawcy lub rady klasowej rodziców.

*********

ANEKS nr 3
do STATUTU SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. o. Ignacego Cieślaka w DOBIEŻYNIE
dotyczący nauczania zdalnego

& 5
Dodaje się:
Ust.1 pkt.15
15. Realizacja zdań szkoły może odbywać się poprzez organizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Może odbywać się ona poprzez wykorzystanie:

 1. materiałów zamieszczonych na Platformie Edukacyjnej udostępnionej przez MEN
 2. materiałów dostępnych na stronach MEN, CKE, OKE
 3. materiałów wskazanych przez nauczycieli za zgodą dyrektora szkoły
 4. środków komunikowania się na odległość (dziennik i poczta elektroniczny, media społecznościowe, komunikatory, platformy meetingowe).

Dodaje się w & 8 ust.2 pkt. 5
5. Szkoła zapewnia w warunkach pandemii organizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Dodaje się do &16 ust. 6
Czynności dyrektora mogą być realizowane za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Dodaje się do § 17 ust. 6.
Rada Pedagogiczna w sytuacjach tego wymagających może pracować za pomocą środków porozumiewania się na odległość, a w wypadku kolegialnych organów jednostek systemu oświaty również w trybie obiegowym.

Dodaje się do § 18 ust. 7.
Rada Rodziców w sytuacjach tego wymagających może pracować za pomocą środków porozumiewania się na odległość, a w wypadku kolegialnych organów jednostek systemu oświaty również w trybie obiegowym.

Dodaje się do § 19 ust. 8.
Rada Rodziców w sytuacjach tego wymagających może pracować za pomocą środków porozumiewania się na odległość, a w wypadku kolegialnych organów jednostek systemu oświaty również w trybie obiegowym.

Dodaje się do § 20 ust. 6.
Organy kolegialne szkoły w sytuacjach tego wymagających mogą pracować za pomocą środków porozumiewania się na odległość, również w trybie obiegowym.

Rozdział 4 §22 ust. 4
Zmienia się ust. 3
Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze realizowane w systemie klasowo-lekcyjnym prowadzone pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku. W sytuacjach szczególnych dopuszcza się dopuszcza się organizację pracy szkoły opartą na metodach i technikach kształcenia na odległość.

Zmienia się ust. 4
Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze mogą rozpocząć się od godz. 7.10.

Zmienia się ust. 5
Godzina lekcyjna trwa 45 minut, ale podczas nauczania wykorzystującego metody i techniki kształcenia na odległość zajęcia trwają 30 minut.

Rozdział 4 §27 dodaje się ustęp 4.
W sytuacjach szczególnych dopuszcza się organizację zajęć z uczniami o potrzebie kształcenia specjalnego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Rozdział 4 § 33 ust.6 dodaje się pkt. 4
Zadania szkoły z zakresu doradztwa zawodowego w sytuacjach szczególnych dopuszcza się organizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Rozdział 4 § 35 poprawia się numerację ustępów 2-6
Oraz zmienia brzmienie ust.9 :
Szczegółowe Zasady działania biblioteki szkolnej oraz prawa i obowiązki czytelników określa regulamin biblioteki. W sytuacjach szczególnych dopuszcza się organizację zajęć biblioteki z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Rozdział 4 § 36 ust.4
Godziny pracy świetlicy.
Zmienia się godziny działalności świetlicy – od 7.00-do 8.15.

Rozdział 5 §38 ust.3
Skreśla się słowo szkolnego.

Rozdział 5 § 39 dodaje się do ust.1
Nauczyciel może realizować swoje zadania, w sytuacjach szczególnych np. pandemia, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Rozdział 6 Na ocenę z zachowania w warunkach nauczania zdalnego będzie miało wpływ:
a. Twoje zachowanie podczas nauczania stacjonarnego,
b. Twoje zachowanie podczas nauczania zdalnego,
c. Punktualność na zajęciach,
d. Systematyczność wykonywania zadań,
e. Ocena innych nauczycieli i uczniów.

W § 54 ust.19:
1. Zmienia się
progi procentowe ocen przy ocenianiu prac pisemnych i testach:
     – stopień celujący – 97 – 100%,
     – stopień bardzo dobry – 86-96%,
     – stopień dobry – 70-85%,
     – stopień dostateczny – 51-69%,
     – stopień dopuszczający – 35-50%,
     – stopień niedostateczny – 0-34%.

54 dodaje się ust. 20:
Ocenianie podczas nauczania zdalnego
1.Uczeń jest zobowiązany do aktywnego udziału w zajęciach , systematyczności, codziennego kontaktu z nauczycielem, a także do wykonywania poleceń i zadań.
2.Sprawdziany, testy, kartkówki online mogą być wykonywane w czasie pozalekcyjnym.
3.Dokumentację pracy ucznia stanowią zdjęcia bądź zadania wypełnione na platformie Teams.
4.Nauczyciele stosujący ocenę ważoną w swoich przedmiotowych systemach ocenienia przyjmują zasadę:
Kartkówki, sprawdziany, testy, prace klasowe oraz wypowiedzi ustne przyjmują max. wagę 2 .
5.O formie podsumowania działu (patrz wyżej) decyduje nauczyciel.
6.W ciągu okresu objętego klasyfikacją podczas nauczania zdalnego uczeń powinien uzyskać następującą minimalną liczbę ocen bieżących:
    *3 – jeśli dane zajęcia są realizowane w wymiarze 1 godziny w tygodniu,
    *4 – jeśli dane zajęcia są realizowane w wymiarze 2 godzin w tygodniu,
    *5 – jeśli dane zajęcia są realizowane w wymiarze 3 bądź 4 godzin w tygodniu,
    *6 – jeśli dane zajęcia są realizowane w wymiarze 5 godzin w tygodniu.
7. Na ocenę z zachowania w warunkach nauczania zdalnego będzie miało wpływ:
f. zachowanie ucznia podczas nauczania stacjonarnego,
g. zachowanie ucznia podczas nauczania zdalnego,
h. punktualność na zajęciach,
i. systematyczność wykonywania zadań.

do § 57 dodaje się ust.4 i 5
4. Egzamin klasyfikacyjny oraz dla ucznia spełniającego obowiązek nauki poza szkołą w roku szkolnym 2020/21 przeprowadza komisja powołana przez dyrektora, z wykorzystaniem metod i technik porozumiewania się na odległość.
5. Egzamin poprawkowy oraz dla ucznia spełniającego obowiązek nauki poza szkołą w roku szkolnym 2020/21 przeprowadza komisja powołana przez dyrektora, z wykorzystaniem metod i technik porozumiewania się na odległość.